Pytania i odpowiedzi

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko nakłada na organy administracji obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu. Co do zasady, informacje udostępnia się na pisemny wniosek. Ustawa określa miedzy innymi szczegółowy zakres informacji, do udostępniania których jest zobowiązana Inspekcja Ochrony Środowiska. Niezależnie jednak od uregulowań prawnych, do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie napływają wnioski o podjęcie interwencji, jak też prośby i pytania o wyjaśnienie różnych problemów.

 
W roku 2009 blisko jedna trzecia zarejestrowanych interwencji dotyczyła spraw, które nie leżą w kompetencji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Rozpoczęto więc opracowanie, którego celem jest między innymi dostarczanie społeczeństwu podstawowych informacji na temat problemów, których zakres tematyczny wynika z analizy pytań i wniosków, kierowanych najczęściej przez obywateli pod adresem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
 
Pytania i odpowiedzi uszeregowano chronologicznie, grupując je tematycznie w pięciu obszarach:
 
  1. Gospodarka odpadami
  2. Gospodarka wodno-ściekowa
  3. Zanieczyszczenia powietrza
  4. Ochrona przyrody
  5. Ochrona przed hałasem i pola elektromagnetyczne

WEJDŹ DO BAZY FAQ >