Wydział Monitoringu Środowiska

Uprzejmie informujemy, że na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2018, poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przejmuje zadania w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska i Laboratorium. Zamieszczone w tej zakładce informacje mają charakter archiwalny.

Informacje o działalności monitoringu środowiska i laboratorium po 1.01.2019 r. udostępniane są na stronie http://www.gios.gov.pl/

Więcej informacji w komunikacie WIOŚ dostępnym tutaj.

Do zadań Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie należą:

  1. wykonywanie zadań wynikających z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, określonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach;

  2. opracowywanie wojewódzkich programów Państwowego Monitoringu Środowiska w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz nadzór nad ich realizacją;

  3. gromadzenie wyników pomiarów i ocen stanu środowiska;

  4. analizowanie gromadzonych danych, sporządzanie okresowych ocen i prognoz stanu środowiska w województwie;

  5. przygotowywanie informacji określających aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze;

  6. sporządzanie komunikatów, raportów i opracowań tematycznych przeznaczonych do wykorzystania przez administrację rządową i samorządową, a także do informowania społeczeństwa o stanie środowiska;

  7. udostępnianie na żądanie informacji o środowisku i jego ochronie będących w posiadaniu Wydziału;

  8. prowadzenie biblioteki czasopism fachowych i biblioteki monitoringu środowiska.  9.  

Monitoring środowiska w województwie mazowieckim jest
dofinansowywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl

 

Data publikacji : 07.09.2008

Data modyfikacji : 17.06.2016 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 24199
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ