FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Monitoring wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych w 2003 roku

W województwie mazowieckim monitoring jakości wód podziemnych realizowany jest w krajowej sieci obserwacyjnej, objętej Państwowym Monitoringiem Środowiska, który realizuje Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.
Celem badań jest obserwacja zmian jakości wód podziemnych, określenie trendów i dynamiki zmian.

Ocena jakości wód podziemnych wykonywana jest zgodnie z "Klasyfikacją jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu" (PIOŚ 1995), która wyróżnia 4 klasy jakości zwykłych wód podziemnych:

  • Ia - wody najwyższej jakości,
  • Ib - wody wysokiej jakości,
  • II - wody średniej jakości,
  • III - wody niskiej jakości.

Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia wartości granicznych nie więcej niż trzech wskaźników pod warunkiem, że mieszczą się one w granicach przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości granicznych wskaźników o charakterze toksycznym (antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, cyjanków, chromu, fenoli, fluoru, glinu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, pestycydów, rtęci, selenu, siarkowodoru i srebra).

STAN CZYSTOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W ROKU 2003

Ocena jakości wód podziemnych w 2003 r. w województwie mazowieckim została dokonana w oparciu o wyniki badań z 74 otworów obserwacyjno-badawczych, w których PIG w Warszawie wykonywał oznaczenia 44-49 wskaźników, w tym 11 toksycznych (azotany, azotyny, arsen, cyjanki, chrom, fluorki, glin, kadm, miedź, nikiel, ołów).

Badaniami objęto wody wgłębne o głębokości stropu warstwy wodonośnej od 12,8 m do 242,7m (39 otworów) i gruntowe od 0,3 m do 56 m (33 otwory) oraz źródła (2 otwory), które na potrzeby oceny włączono do wód gruntowych.

Ogólna ocena jakości wód podziemnych w województwie wykazała, że w 2003 r. ilość poszczególnych rodzajów wód była następująca:
- wody najwyższej jakości (klasa Ia) 6,8%,
- wody wysokiej jakości (klasa Ib) 66,2%,
- wody średniej jakości (klasa II) 14,8%,
- wody niskiej jakość (klasa III) 12,2%.

STAN 2002

Główną przyczyną niskiej jakości wód było stwierdzone przekroczenie dopuszczalnych stężeń toksycznych związków azotowych: azotanów lub azotynów (78% prób z III klasy). W jednym przypadku zadecydował o tym glin, a w jednym duża ilość nietoksycznych wskaźników o wysokich stężeniach.

 

STAN 2002

 

STAN 2002

 

STAN 2002

 

STAN 2002

Charakterystykę otworów obserwacyjno-pomiarowych sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych w województwie mazowieckim, badanych w latach 2001-2003 przedstawiono w Tabeli.

Wyniki badań dostępne są również na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego pod adresem www.pgi.waw.pl

Bookmark and Share
Data publikacji : 09.10.2008

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3172
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ