Monitoring rzek

Monitoring rzek w 1999 roku

W ramach "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska" realizowany jest podsystem monitoringu wód powierzchniowych.

Badania jakości rzek prowadzone były w ramach:

  • sieci krajowej (w tym przekroje pomiarowo-kontrolne podstawowe, reperowe i graniczne),
  • sieci regionalnych wojewódzkich,
  • sieci lokalnych.

Sieć krajowa bazuje na ppk rozmieszczonych równomiernie na głównych rzekach i większych dopływach, dostarczając danych pozwalających na ocenę stanu czystości rzek Polski.

W województwie mazowieckim znajdują się 22 przekroje pomiarowo - kontrolne sieci podstawowej, badane przez WIOŚ w Warszawie i jego oddziały zamiejscowe w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu. Szczegółowy zakres i częstotliwość badań zostają określone corocznie w Zarządzeniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Program badań w sieci regionalnej województwa, ściśle zintegrowany z siecią podstawową, uwzględniał realizację następujących celów:

  • ustalenie jakości wód województwa,
  • określenie wielkości i zakresu wpływu większych źródeł zanieczyszczeń,
  • określenie efektów realizacji inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków,
  • określenie konieczności powstawania nowych inwestycji w zakresie ochrony wód.

Opracowując program monitoringu regionalnego dla województwa mazowieckiego w celu realizacji ww. celów, uwzględniając znaczenie poszczególnych rzek z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dla gospodarki województwa, wyznaczono 231 ppk do badania w 1999 roku.

Badania poszczególnych rzek prowadzone są z częstotliwością co 1 - 5 lat.

Kliknij tutaj, aby pobrać zestawienie

Szczegółowy wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych, z zaznaczeniem także tych badanych w ramach monitoringu podstawowego zawierają tabele (Zlewnia Wisły, Zlewnia Narwi, Zlewnia Bzury).

Cieki były badane raz w miesiącu w cyklu roku kalendarzowego w zakresie fizykochemicznym, hydrobiologicznym i bakteriologicznym. Zakres i częstotliwość badań ujednolicono (Tabela) z możliwością oznaczania w miarę potrzeb dodatkowych wskaźników.

Do gromadzenia i opracowywania wyników badań monitoringowych wykorzystywany był program komputerowy do oceny jakości wody "JaWo", opracowany przez IMGW - Oddział Wrocław na zlecenie PIOŚ. Na podstawie tych opracowań sporządzane są raporty o stanie czystości wód powierzchniowych.

Bookmark and Share
Data publikacji : 23.07.2008

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3708
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ