Monitoring rzek

Monitoring rzek w 2000 roku

Badania rzek prowadzone były w ramach:

  • sieci krajowej (w tym przekroje pomiarowo-kontrolne podstawowe, reperowe i graniczne),
  • sieci regionalnych wojewódzkich,
  • sieci lokalnych.

Sieć krajowa bazuje na ppk rozmieszczonych równomiernie na głównych rzekach i większych dopływach, dostarczając danych pozwalających na ocenę stanu czystości rzek Polski.

W województwie mazowieckim znajdują się 22 przekroje pomiarowo - kontrolne (ppk) sieci podstawowej zlokalizowane na 8 rzekach, badane przez WIOŚ w Warszawie i jego delegatury (w Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Płocku i Radomiu.

Szczegółowy zakres i częstotliwość badań zostają określone corocznie w Zarządzeniu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie z tym zarządzeniem zakres analityczny obejmuje około 50 wskaĄników fizykochemicznych i biologicznych, z czego w każdym ppk 23 oznaczenia wykonywane są 1 raz w miesiącu, 14 oznaczeń 4 razy w roku (pod warunkiem, że nie są przekroczone normy dopuszczalne dla wód I klasy czystości, w przypadku ich przekroczenia badania wykonywane są 1 raz w miesiącu) i 8 oznaczeń jeden raz w roku. Łączna ilość oznaczeń wykonanych w monitoringu podstawowym w 2000 roku wyniosła ok. 7480. Stanowi to ok. 13% wszystkich oznaczeń przewidzianych do wykonania w monitoringu rzek.

Wyniki badań zostały przesyłane do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zakładu Monitoringu Powierzchniowych Wód Płynących we Wrocławiu, który sprawuje nadzór nad monitoringiem rzek i opracowuje komunikaty i raporty o stanie czystości wód rzecznych z terenu kraju.

Program badań w sieci regionalnej województwa, ściśle zintegrowany z siecią podstawową, uwzględniał realizację następujących celów:

  • ustalenie jakości wód województwa,
  • określenie wielkości i zakresu wpływu większych Ąródeł zanieczyszczeń,
  • określenie efektów realizacji inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków,
  • określenie konieczności powstawania nowych inwestycji w zakresie ochrony wód.

Opracowując program monitoringu regionalnego dla województwa mazowieckiego w celu realizacji ww. celów, uwzględniając znaczenie poszczególnych rzek z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dla gospodarki województwa, wyznaczono do badania w 2000 roku 208 ppk.

Badania poszczególnych rzek prowadzone są z częstotliwością co 1 - 3 lat.

Kliknij tutaj, aby pobrać zestawienie

Szczegółowy wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych, z zaznaczeniem także tych badanych w ramach monitoringu podstawowego zawierają tabele (Zlewnia Wisły, Zlewnia Narwi, Zlewnia Bzury) .

Cieki były badane raz w miesiącu w cyklu roku kalendarzowego w zakresie fizykochemicznym, hydrobiologicznym i bakteriologicznym. Zakres i częstotliwość badań ujednolicono (Tabela) z możliwością oznaczania w miarę potrzeb dodatkowych wskaźników.

Do gromadzenia i opracowywania wyników badań monitoringowych wykorzystywany był program komputerowy do oceny jakości wody "JaWo", opracowany przez IMGW - Oddział Wrocław na zlecenie PIOŚ. Na podstawie tych opracowań sporządzane są raporty o stanie czystości wód powierzchniowych.

Bookmark and Share
Data publikacji : 23.07.2008

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 3420
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ