FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Monitoring rzek

Monitoring rzek w 2011 roku

OCENA NA ROK 2010 ZOSTAŁA PODDANA WERYFIKACJI W ROKU 2013. OSTATECZNA I AKTUALNA OCENA ZAWARTA JEST NA STRONIE "Monitoring rzek w latach 2010-2012"

Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Warszawie uwzględnia potrzebę realizacji następujących celów:

  • ustalenie jakości wód województwa,
  • określenie wielkości i zakresu wpływu większych źródeł zanieczyszczeń,
  • określenie efektów realizacji inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków,
  • określenie konieczności powstawania nowych inwestycji w zakresie ochrony wód.

 

Przy opracowaniu programu monitoringu uwzględniono znaczenie poszczególnych rzek  z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dla gospodarki województwa.

Zatwierdzony przez GIOŚ „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012” wraz z Aneksami znajduje się na stronie WIOŚ w Warszawie w zakładce Monitoring środowiska / Programy monitoringu środowiska.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał badania w 16 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) objętych monitoringiem diagnostycznym i operacyjnym z częstotliwością 12/rok, 54 ppk objęte były monitoringiem operacyjnym z częstotliwością 4/rok,  w tym w 17 ppk prowadzono monitoring wód pod kątem przydatności wody do bytowania ryb, z częstotliwością 12/rok. Ponadto w 4 ppk w zlewni rzeki Sony prowadzono monitoring ze względu na wyznaczony obszar szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.

W 6 ppk, z częstotliwością 12/rok wykonane zostały tylko badania substancji z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które w 2009 roku przekroczyły wartości graniczne.

W 3 ppk (w dwóch ppk na rzece Wiśle i jednym na Zbiorniku Zegrzyńskim) wykonano badania wody powierzchniowej wykorzystywanej do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał ocenę stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCW) zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545) oraz wytycznych GIOŚ.

Przedstawiona ocena jest oceną ostateczną. Została ona uzupełniona o ocenę makrebezkręgowców bentosowych, dla których pod koniec III kwartału br. zostały opracowywane wartości graniczne.

Ocenę wód powierzchniowych w przebadanych jednolitych częściach wód na obszarze województwa mazowieckiego zawiera Tabela 1., natomiast Tabela 2 zawiera ocenę ostateczną tylko dla tych JCW, które znajdują się w obszarach chronionych.

Tabela 3. zawiera ocenę dla  ppk zlokalizowanego na Zalewie Zegrzyńskim.

Bookmark and Share
Data publikacji : 27.07.2012

Data modyfikacji : 28.06.2013 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 6251
Autor : Agata Stępniewska
Opublikowane przez Ewa Pacholska