FAQ

Rejestracja

Posiadasz już profil, zaloguj się

Zarejestruj nowy profil

Monitoring rzek

Monitoring rzek w 2009 roku

 

MONITORING RZEK W 2009 ROKU
 
Program badań realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie uwzględnia potrzebę realizacji następujących celów:
  • ustalenie jakości wód województwa,
  • określenie wielkości i zakresu wpływu większych źródeł zanieczyszczeń,
  • określenie efektów realizacji inwestycji w zakresie oczyszczania ścieków,
  • określenie konieczności powstawania nowych inwestycji w zakresie ochrony wód.
 
Przy opracowaniu programu monitoringu uwzględniono znaczenie poszczególnych rzek  z punktu widzenia ochrony środowiska oraz dla gospodarki województwa.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonywał comiesięczne badania ponad 50 rzek i kanałów w 129 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk), przy czym 91 ppk objętych było monitoringiem operacyjnym, 2 ppk monitoringiem badawczym. W 36 ppk wykonane zostały tylko badania substancji z grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które w 2008 roku przekroczyły wartości graniczne.
Zakres i częstotliwość badań wykonanych oznaczeń uzależniony był od kategorii stanowiska (od 17 do ok. 70 wskaźników). W ramach monitoringu operacyjnego wyznaczono punkty, w których wykonywane były dodatkowe oznaczenia ze względu na:
  • wody wrażliwe na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych – w 5 ppk w obszarze szczególnie narażonym w zlewni rzeki Sony,
  • wody przeznaczone do bytowania ryb – w 18 ppk,
  • wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia – 3 ppk.
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał wstępną ocenę stanu/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego w 91 punktach pomiarowo-kontrolnych rzek zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008r. Nr 162, poz. 1008).
W wyniku braku możliwości poboru próbek do oznaczenia wskaźników biologicznych nie określono stanu/potencjału ekologicznego w 22 ppk. Dotyczy to rzek trudnodostępnych oraz wielkich rzek nizinnych.
 
Ocenę wód powierzchniowych województwa mazowieckiego w punktach pomiarowo-kontrolnych, badanych w 2009 roku przez WIOŚ w Warszawie, zawiera: Tabela 1.

Ocenę jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych w woj. mazowieckim w ppk badanych w 2009 roku, wykonaną przez WIOŚ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 176, poz. 1455),  zawiera:Tabela 2. 
 
Ocenę jakości wód płynących wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę w województwie mazowieckim w 2009 roku, wykonaną przez WIOŚ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. z 2002r. Nr 204, poz. 1728), zawiera: Tabela 3.
 
 

 

Bookmark and Share
Data publikacji : 30.06.2010

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Liczba wizyt: 5482
Autor : Agata Stępniewska
Opublikowane przez Ewa Pacholska