Monitoring pól elektromagnetycznych

Monitoring pól elektromagnetycznych

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów pól w środowisku. na podstawie których między innymi ma prowadzić rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Stosowane metody przy wykonywaniu badań i pomiarów: W przypadku pól elektromagnetycznych ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - załącznik nr 2 zatytułowany "METODA SPRAWDZANIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU"; załącznik nr 3 zatytułowany "METODY WYZNACZANIA DOTRZYMANIA DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH, JEŻELI W ŚRODOWISKU WYSTĘPUJĄ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Z RÓŻNYCH ZAKRESÓW CZĘSTOTLIWOŚCI"
 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od wysokości natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość poziomów dopuszczalnych jest określana w pasmach częstotliwości. Wartości dopuszczalnych poziomów są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Poniżej przedstawiono tabelę z wartościami dopuszczalnymi.

 Tabela 1. Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności 

Wielkość fizyczna
Zakres częstotliwości promieniowania 
Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy
Lp. 1 2 3 4
1 0 Hz 10 kV/m 2500 A/m -
2 od 0 Hz do 0,5 HZ - 2500 A/m -
3 od 0,5 Hz do 50 HZ 10 kV/m 60 A/m -
4 od 0,05k Hz do 1 kHZ - 3/f A/m -
5 od 0,001 MHz do 3 MHZ 20 V/m 3 A/m -
6 od 3 MHz do 300 MHZ 7 V/m - -
7 od 300 MHz do 300 GHZ 7 V/m   0,1 W/m2

 

 

Tabela 2.Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

Wielkość fizyczna

Zakres częstotliwości promieniowania

Składowa elektryczna Składowa magnetyczna Gęstość mocy
Lp. 1 2 3 4
1 50 Hz 1 kV/m 60 A/m -

Objaśnienia:

Podane wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych

Data publikacji : 22.07.2008

Data modyfikacji : 31.08.2012 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 19354
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ