Monitoring odpadów

             Państwowy Monitoring Środowiska, odnośnie odpadów, obejmuje, uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych, informacje w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami.

W celu pozyskania możliwie szerokiej informacji o antropogenicznych presjach na środowisko, zasoby PMŚ zasila się danymi wytwarzanymi w ramach:

  •     systemu statystyki publicznej,
  •     innych systemów informacyjnych,
  •     obowiązków wykonywanych z mocy prawa przez inne organy administracji i podmioty gospodarcze.
 
Informacje dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami są niezbędne do realizacji zadania w bloku PRESJE – Ocena gospodarki odpadami w województwie mazowieckim.
 
Pojęcia odpadów i gospodarowania odpadami definiuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.RP z dnia 8 stycznia 2013 r., poz.21):
 
  •      "odpady" [ang.: waste, niem.: Abfälle (mpl)] - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany (art.3.1, pkt 6);
         Obowiązujący katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych (*) oraz sposób klasyfikowania odpadów zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014r.  poz.1923) wydane na podstawie art.4 ust. 3  ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
      
  •      "gospodarowanie odpadami" [ang.: waste management, niem.: Abfallwirtschaft (f)] - rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami do unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami (art.3.1, pkt.2).
 
          Celem zadania ocena gospodarki odpadami jest tworzenie zasobów informacji o rodzajach i ilościach odpadów wprowadzanych do środowiska na obszarze województwa. Analiza i ocena danych umożliwia diagnozę stanu gospodarki odpadami w skali województwa oraz prognozowanie trendów zmian i ich przyczyn. W zakresie gospodarowania odpadami w wybranych instalacjach, m.in. na składowiskach i w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów, ocenie podlega także wpływ wymienionej działalności na jakość środowiska.
          Ocen i prognoz w zakresie gospodarowania odpadami dokonuje się na podstawie posiadanych informacji w ramach raportów o stanie środowiska województwa mazowieckiego oraz na każde indywidualne zamówienie i potrzeby administracji samorządowej i rządowej.
 
           Zadaniem PMŚ, wykonywanym do 2007 r., była ocena gospodarki odpadami niebezpiecznymi w województwie. Monitoring gospodarki odpadami niebezpiecznymi na poziomie wojewódzkim był realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i jego delegatury. Informacje archiwalne są zgromadzone w wojewódzkiej bazie danych SIGOP-W, opublikowane na stronie WIOŚ jako baza ISIBO. Ostatnia aktualizacja bazy danych o odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne była wykonana dla roku 2006. 
 
            Począwszy od roku 2001 WIOŚ w Warszawie prowadzi ewidencję eksploatowanych ziemnych składowisk odpadów (d. komunalnych stałych i przemysłowych) w województwie mazowieckim. Inwentaryzacja objęła także eksploatowane instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów. Dane zgromadzono w bazach: KARTA SKŁADOWISKA i KARTA SPALARNI. Wstępna inwentaryzacja - stan na dzień 31.12. 2001 r. - była przeprowadzona na podstawie informacji uzyskanych z: działalności kontrolnej WIOŚ, przeglądów ekologicznych, ocen oddziaływania na środowisko, informacji od zarządzających obiektami. Aktualizacje baz danych opierają się na: aktualizacji informacji przez zarządzających, weryfikacji przekazanych danych i ocenie ich wiarygodności  przez Inspekcję WIOŚ.
 
SKŁADOWISKA ODPADÓW
          W wyniku transpozycji do prawa polskiego Dyrektywy 1999/31/WE w sprawie ziemnych składowisk odpadów, zostały określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, warunki przystosowania istniejących składowisk do wymagań Dyrektywy. W celu właściwego dostosowania - zgodnie ze standardami - budowy składowisk, działalności i badań wpływu na środowisko, zostały wydane dwa rozporządzenia wykonawcze:
  •      w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne  typy składowisk (na podstawie art.50 ust.2 u. o o.),
  •       w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (na podstawie art.60 u.o o.).   

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach znowelizowała przepisy dotyczące odpadów. Artykuł 124 ust.6 tej ustawy desygnował Ministra Środowiska do określenia w drodze rozporządzenia:

  • szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy i prowadzenia składowisk odpadów, jakim odpowiadają poszczególne typy składowisk odpadów;
  • zakresu, czasu i częstotliwości oraz sposobu i warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Stosowne rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. zostało opublikowane w dniu 2 maja 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 523).

          Weryfikując bazę danych o składowiskach, zgodnie z ustawowymi wymaganiami, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał po raz pierwszy w lipcu 2002 r. przegląd składowisk odpadów, według kryteriów określonych przez GIOŚ w bazie pn. KARTA SKŁADOWISKA. Weryfikacja bazy danych jest prowadzona w terminach umożliwiających określenie stanu składowisk na dzień 31.12. każdego roku.
Zgodnie z art. 103 ust 2 u. o o. wyróżnia się następujące typy składowisk:
-        odpadów niebezpiecznych (N);
-        odpadów obojętnych (O);
-       odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (IN).
W bazie uwzględnia się dodatkowo podział na składowiska przyjmujące odpady komunalne i przemysłowe.
 
Wybrane informacje na temat składowisk są zaprezentowane w formie tabeli. W celu szybkiego odnalezienia interesujących obiektów według ich lokalizacji należy wybrać z menu powyżej odpowiednią kategorię obiektów pod nazwą "SKŁADOWISKA".
 
SPALARNIE i WSPÓŁSPALARNIE ODPADÓW
            WIOŚ w Warszawie prowadzi od 2001 r. wojewódzką bazę instalacji do termicznego przetwarzania odpadów (spalarni). Przegląd spalarni odpadów odbywa się według kryteriów określonych przez GIOŚ w bazie pn. KARTA SPALARNI. Weryfikacja bazy danych jest prowadzona w terminach umożliwiających określenie stanu instalacji na dzień 31.12 każdego roku.
Zgodnie z firmularzem bazy składowisk termiczne przekształcenie odpadów dopuszcza się w spalarniach:
-        odpadów niebezpiecznych (N);
-        odpadów komunalnych (K);
-        odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne (IN);
-        innych instalacjach - instalacja współspalająca (WSP).
W bazie uwzględnia się dodatkowo podział na spalarnie odpadów medycznych i innych niż medyczne, w tym komunalnych.
 
Wybrane informacje na temat spalarni są zaprezentowane w formie tabeli. W celu szybkiego odnalezienia interesujących obiektów należy wybrać z menu powyżej odpowiednią kategorię obiektów pod nazwą "SPALARNIE".