Dane podstawowe

Dane podstawowe

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Kierownik Laboratorium - Mirosława Zbroś tel. 606 21 60 15 mail: m.zbros@wios.warszawa.pl

Pracownia w Ciechanowie – z-ca Kierownika Laboratorium - Wiesława Klicka:
    tel. 606 657 607mail: w.klicka@wios.warszawa.pl;
Pracownia w Radomiu – p.o. z-ca Kierownika Laboratorium - Renata Grela:
    tel. 600 106 628 mail: r.grela@wios.warszawa.pl
Pracownia w Warszawie – z-ca Kierownika Laboratorium - Halina Ryszkowska:
    tel. 600 326 664 mail: h.ryszkowska@wios.warszawa.pl

Nadrzędnym celem Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie  jest spełnienie oczekiwań  klientów przy zachowaniu wiarygodności wyników badań i pomiarów, zdobywanie i utrzymywanie ich zaufania oraz gwarantowanie rzetelnych i profesjonalnych usług badawczych, spełniających równocześnie wymagania ustawowe i odpowiednich aktów prawnych.

Powyższe cele laboratorium realizuje :

zatrudniając kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje

doskonaląc swój system zarządzania
podnosząc poziom jakości i wiarygodności wykonywanych badań
wprowadzając nowoczesne metody badawcze,
organizując i uczestnicząc w badaniach międzylaboratoryjnych

Od 2000 roku Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania  zgodny z wymaganiami normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego nr AB 322.

Pracownie poza swoim podstawowym zakresem badań i pomiarów specjalizują się w określonych metodach badawczych. Ze względu na rozległy obszar województwa mazowieckiego podstawowe badania, w tym także oznaczenia metodami spektrofotometrii absorpcji atomowej i chromatografii gazowej różnych komponentów środowiska , wykonywane są w każdej Pracowni i obejmują obszar objęty nadzorem delegatur.

Laboratorium  prowadzi badania i pomiary w oparciu o polskie i międzynarodowe normy, zarządzenia GIOŚ, noty aplikacyjne producentów aparatury bądź własne sprawdzone  i udokumentowane metodyki. Systematyczne uczestniczenie w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości i  uzyskiwanie  bardzo dobrych wyników jest potwierdzeniem kompetencji, kwalifikacji  i doświadczenia personelu.

Wszystkie badania i pomiary prowadzone są przy użyciu nowoczesnej aparatury i sprzętu pomiarowego. Potencjał aparaturowy obejmuje miedzy innymi:

● mobilne laboratorium do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza wyposażone m.in. w automatyczny miernik pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, automatyczny analizator BTX, kompaktową stację meteorologiczną,

● sieć automatycznego monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wyposażona w automatyczne i manualne pyłomierze, analizatory tlenku węgla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i BTX oraz stacje meteo,

● mobilne stacje pomiarów monitoringowych hałasu,

● laboratorium mobilne do badań i pomiarów terenowych podczas poważnych awarii, wiertnce samochodowe

● przenośne urządzenia do pobierania próbek wody i ścieków,

● spektrometry absorpcji atomowej z kuwetą grafitową i przystawką do generacji wodorków ,

● spektrometry emisyjne z plazmą wzbudzaną indukcyjnie,

● chromatografy gazowe,

● chromatograf gazowy z detektorem masowym,

● chromatografy cieczowe,

● chromatografy jonowe,

● spektrofotometry UV–VIS,

● automatyczne analizatory węgla organicznego,

● analizatory rtęci,

● mierniki poziomu dźwięku,

● uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego,

● system do pomiaru pola elektromagnetycznego,

● tlenomierze, pehametry, konduktometry, wagi analityczne, biurety cyfrowe, mikroskopy, zestawy do oznaczania: azotu, BZT5, itp.,

● zestawy GPS i dalmierze laserowe,

● ramanowski analizator chemiczny

 Zakres badań wykonywanych w laboratorium zawarty jest w zakładce Zakres badań i pomiarów

Data publikacji : 25.09.2008

Data modyfikacji : 14.02.2019 Rejestr zmian Wersje dokumentu
Liczba wizyt: 18647
Autor : Mirosława Zbroś
Opublikowane przez Mirosława Zbroś
Laboratorium