Bilans wg grup - odpady wszystkie


Powiat białobrzeski

Powiat
Powiat białobrzeski
Rok
2004
Grupa
Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
Podgrupa
Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
Rodzaj
Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
Kod
190805
Wytworzone [Mg]
3927.80
Tymczasowo magazynowane [Mg]
2.10
Wykorzystane [Mg]
3923.60
Unieszkodliwione (poza składowaniem) [Mg]
4.20
Unieszkodliwione (poprzez składowanie) [Mg]
-

04.10.2016
Automatyczny import