Faq

Jakie składowiska funkcjonują na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego?

Treść pytania

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłam pytania dotyczące wysypisk śmieci na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego.
1. Gdzie znajdują się wysypiska śmieci na tym terenie? Wiem tylko o wysypisku w Pruszkowie.
2. Które gminy wywożą śmieci na każde wysypisko?
3. Ile śmieci jest w stanie przyjąć każde z tych wysypisk?
4. Kiedy każde z tych wysypisk ma być zamknięte?
5. Jakie normy unijne muszą spełniać wysypiska?
6. Czy WIOŚ wskazywał, bądź podpowiadał samorządom miejsca, które nadawałyby się na nowe wysypiska?

Odpowiedź

 

W odpowiedzi na pytanie z dnia 26 marca 2010 r. nadesłane pocztą elektroniczną w sprawie składowisk odpadów, znajdujących się na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego, przedstawiam poniższe informacje:
Ad. 1.
Na terenie powiatu grodziskiego funkcjonują dwa czynne składowiska odpadów:
-     składowisko Petrykozy – zarządca - Gmina Żabia Wola, ul. Główna 31, 96-321 Żabia Wola (zarządzający wystąpił z wnioskiem o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów),
-     składowisko odpadów w m. Kraśnicza Wola - zarządca - Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Chrzanowska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Ad. 2.
Składowisko odpadów „Góra Żbikowska” w Pruszkowie – Gąsinie jest eksploatowane przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. Na składowisko trafiają odpady z gmin obsługiwanych przez w/w Spółkę - Pruszków, Michałowice, Nadarzyn, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Raszyn, Piaseczno, Lesznowola, Radziejowice, Żabia Wola, Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Piastów, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Błonie, Warszawa, Leszno, Stare Babice.
Na składowisko w m. Petrykozy przyjmowane są odpady z terenu gminy Żabia Wola, natomiast na składowisko w m. Kraśnicza Wola przywożone są odpady z Kompostowni przy ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim (oprócz tego odpady o kodzie 19 08 12 z oczyszczalni glebowo-korzeniowej odcieków ze składowiska).
Ad. 3.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. pojemność całkowita składowisk wynosi:
-     Pruszków Gąsin – 1 760 000 Mg, wypełnienie – 1 393 260 Mg, pozostała pojemność – 366 740 Mg,
-     Petrykozy - 10 750 Mg, wypełnienie - 10 123,2 Mg, pozostała pojemność - 627 Mg,
-     Kraśnicza Wola - 500 000 Mg, natomiast jego wypełnienie 129 598 Mg, pozostała pojemność 370 402 Mg.
Ad. 4.
Aktualnie eksploatowana kwatera B składowiska odpadów w Pruszkowie Gąsinie, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym, może być eksploatowana do dnia 31 grudnia 2014r.
Planowana data zamknięcia składowisk w Petrykozach i Kraśniczej Woli – 31 grudzień 2012r.
Ad. 5.
Wymagania dotyczące składowisk odpadów zostały zawarte w rozporządzeniach:
-     Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549 z późn. zm.),
-     Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),
-     Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.).     
Ad. 6.
Zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy m.in. zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwia odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców.
WIOŚ w Warszawie nie posiada kompetencji do wskazywania samorządom miejsc na terenie ich gmin, na których możliwa jest lokalizacja składowisk odpadów. 
Lokalizacja nowych składowisk odpadów powinna być zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015, opracowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
W uzupełnieniu, w odpowiedzi na pytania z dnia 19 i 27 kwietnia 2010 r., dotyczące tych samych obiektów, podajemy informacje na temat wypełnienia składowisk w/g stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.:
Pruszków – Gąsin:
-        wypełnienie całkowite – 1 850 000 Mg,
-        wypełnienie wykorzystane – 1 476 752,9 Mg.
Petrykozy:
-        wypełnienie całkowite – 10 750 Mg,
-        wypełnienie wykorzystane – 10 843 Mg.

Dane dotyczące pojemności składowisk w m3 są weryfikowane w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 


Data publikacji : 22.09.2010
Data modyfikacji : 22.09.2010 Rejestr zmian
Administrator WIOŚ