Bilans wg grup - odpady wszystkieIlość rekordów w bazie

9949
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z procesów termicznych
  Podgrupa: Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)
  Rodzaj: ˝użle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
  Kod: 100101
  Wytworzone [Mg]: 0.57
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.07
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
  Rodzaj: Mieszaniny metali
  Kod: 170407
  Wytworzone [Mg]: 0.15
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.15
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Skratki
  Kod: 190801
  Wytworzone [Mg]: 4.68
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z tworzyw sztucznych
  Kod: 150102
  Wytworzone [Mg]: 0.53
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
  Rodzaj: Opakowania z papieru i tektury
  Kod: 150101
  Wytworzone [Mg]: 14.18
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Zużyte opony
  Kod: 160103
  Wytworzone [Mg]: 0.33
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
  Kod: 180104
  Wytworzone [Mg]: 0.02
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców
  Kod: 020301
  Wytworzone [Mg]: 3428.41
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności
  Podgrupa: Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkc
  Rodzaj: Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)
  Kod: 020380
  Wytworzone [Mg]: 13095.35
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach
  Rodzaj: Zawartoś† piaskowników
  Kod: 190802
  Wytworzone [Mg]: 25.50
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony