Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 5.39
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 2.60
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 13.61
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)
  Rodzaj: Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 190205
  Wytworzone [Mg]: 19.78
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  Kod: 130205
  Wytworzone [Mg]: 5.03
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 1.37
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)
  Podgrupa: Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach
  Rodzaj: Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
  Kod: 140603
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.05
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 4.80
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.03
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
  Podgrupa: Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali
  Rodzaj: Inne odpady
  Kod: 110302
  Wytworzone [Mg]: 0.30
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
  Rodzaj: Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  Kod: 080111
  Wytworzone [Mg]: 111.92
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Transformatory i kondensatory zawierające PCB
  Kod: 160209
  Wytworzone [Mg]: 0.72
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Podgrupa: Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych
  Rodzaj: Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów
  Kod: 090101
  Wytworzone [Mg]: 1.65
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.07