Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Syntetyczne oleje hydrauliczne
  Kod: 130111
  Wytworzone [Mg]: 0.72
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 31.11
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Podgrupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Rodzaj: Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)
  Kod: 120107
  Wytworzone [Mg]: 8.92
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia
  Rodzaj: Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
  Kod: 160506
  Wytworzone [Mg]: 0.15
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów
  Rodzaj: Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  Kod: 080111
  Wytworzone [Mg]: 110.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 4.33
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
  Kod: 180102
  Wytworzone [Mg]: 0.97
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130502
  Wytworzone [Mg]: 15.75
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
  Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
  Kod: 170503
  Wytworzone [Mg]: 1.44
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Podgrupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Rodzaj: Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców
  Kod: 120109
  Wytworzone [Mg]: 16.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Olej z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130506
  Wytworzone [Mg]: 0.26
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0