Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych
  Podgrupa: Odpady z termicznego przekształcania odpadów
  Rodzaj: ˝użle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 190111
  Wytworzone [Mg]: 5.45
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 1.80
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich
  Podgrupa: Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)
  Rodzaj: Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne
  Kod: 080409
  Wytworzone [Mg]: 0.13
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2002
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpady z odwadniania olejów w separatorach
  Rodzaj: Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
  Kod: 130502
  Wytworzone [Mg]: 3.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych
  Podgrupa: Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)
  Rodzaj: Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne
  Kod: 110198
  Wytworzone [Mg]: 20.10
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Podgrupa: Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych
  Rodzaj: Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)
  Kod: 120118
  Wytworzone [Mg]: 38.13
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje hydrauliczne
  Rodzaj: Syntetyczne oleje hydrauliczne
  Kod: 130111
  Wytworzone [Mg]: 0.60
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 0.33
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
  Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
  Kod: 170503
  Wytworzone [Mg]: 0.27
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2003
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Płyny hamulcowe
  Kod: 160113
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.02
 • Powiat ciechanowski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  Rodzaj: Materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  Kod: 170605
  Wytworzone [Mg]: 0.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0