Bilans wg grup - odpady niebezpieczneIlość rekordów w bazie

5344
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
  Rodzaj: Filtry olejowe
  Kod: 160107
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)
  Podgrupa: Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Rodzaj: Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  Kod: 130208
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.01
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2002
  Grupa: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
  Podgrupa: Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
  Rodzaj: Materiały izolacyjne zawierające azbest
  Kod: 170601
  Wytworzone [Mg]: 0.01
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady medyczne i weterynaryjne
  Podgrupa: Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej
  Rodzaj: Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie
  Kod: 180103
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2006
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
  Rodzaj: Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
  Kod: 160213
  Wytworzone [Mg]: 0.21
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0.01
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2004
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Baterie i akumulatory
  Rodzaj: Baterie i akumulatory ołowiowe
  Kod: 160601
  Wytworzone [Mg]: 0.23
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: "Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach"
  Podgrupa: Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
  Rodzaj: Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
  Kod: 150202
  Wytworzone [Mg]: 0.20
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0
 • Powiat białobrzeski
  Rok: 2005
  Grupa: Odpady nieujęte w innych grupach
  Podgrupa: Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych
  Rodzaj: Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
  Kod: 168101
  Wytworzone [Mg]: 0
  Tymczasowo magazynowane [Mg]: 0

Wybierz Strony