Poważne awarie

Poważne awarie

Obok celów ogólnopolskich, wramach działalności kontrolnej w 2012 r. realizowane były przez WIOŚ w Warszawie takżepriorytety regionalne – cele przyjęte w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie, w tym m.in. zapobieganie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w wyniku powstania poważnej awarii.

W ramach realizacji tego celu w 2012r. skontrolowano 76 zakładów.

 

W rejestrze WIOŚ w Warszawie według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. znajduje się 149 potencjalnych sprawców poważnych awarii, w tym 20 zakładów ZDR, 28 zakładów ZZR oraz 101 pozostałych.

W porównaniu do stanu  na koniec 2011r., ogólna liczba zakładów mogących spowodować poważną awarię, zwiększyła się o 4zakłady, w tym:

 • o 4 zwiększyła się liczba zakładów ZDR,
 • o 1uległa zmniejszeniu liczba zakładów ZZR,
 • o 1 zwiększyła się liczba zakładów PSPA.

Zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2012r., zakłady ZDR i ZZR prowadzą działalność polegającą w większości przypadków na magazynowaniu i dystrybucji LPG oraz magazynowaniu substancji i towarów niebezpiecznych. Należą także  do branży przemysłu chemicznego i rafineryjnego, w tym prowadzą terminale i bazy paliw ciekłych.

 

W 2012r. w WIOŚ w Warszawie zarejestrowano łącznie 20 zdarzeń, w tym:

 • 9 poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do GIOŚ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.12.2002r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska),
 • 9 poważnych awarii,
 • 2 zdarzenia o znamionach poważnej awarii.

Ze zdarzeń zarejestrowanych w 2012r., w 11 przypadkach sprawy uznano za zakończone.

W 2012r. WIOŚ w Warszawie monitorował działania dotyczące usuwania skutków 10 zdarzeń z okresów wcześniejszych, z których 4 uznano za zakończone w 2012r. Najstarsze niezakończone zdarzenie, którego skutki są w dalszym ciągu nadzorowane, miało miejsce
w dniu 31 maja 2002r. (nawiert na rurociągu PERN „Przyjaźń” S.A. w miejscowości Józefów, gmina Nieporęt).

 

  Szczegółowe informacje dotyczące ww. zdarzeń przekazywane są do DIiO GIOŚ w sprawozdaniach  kwartalnych dotyczących działań po zaistniałych poważnych awariach i innych zdarzeniach o znamionach poważnej awarii, oraz na bieżąco z wykorzystaniem programu informatycznego EKOAWARIE.

Bieżące i okresowe informacje o zdarzeniach i działaniach WIOŚ przekazywane są również do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Komendy Wojewódzkiej PSP.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych w obszarze zapobieganie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w wyniku powstania poważnej awarii,WIOŚ w Warszawie najszerzej współpracował z PSP.

W 2012r. WIOŚ w Warszawie kontynuował także współpracę z RDOŚ w Warszawie. Współpraca  dotyczyła wymiany informacji o stanie środowiska oraz podejmowanych działaniach w sprawie stwierdzonego zanieczyszczenia środowiska.

 

Dodatkowo w 2012r. WIOŚ w Warszawie, przeprowadził wspólne kontrole:

 • z PSP i PIP zakładu ZDR, w oparciu o „Deklarację w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym” zawartą w dniu 24 listopada 2011r. przy udziale Głównego Inspektora Pracy, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
 • z PSP i PINB w Żurominie, przedstawicielami Gminy oraz Posterunkiem Policji w Lubowidzu w zakładzie, w którym do kwietnia 2011r. magazynowany był amoniak.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy WIOŚ w Warszawie brali udział w posiedzeniach, pracach oraz ćwiczeniach zespołów zarządzania kryzysowego, mających na celu usprawnienie i doskonalenie działań i koordynacji służb ratowniczych oraz służb reagowania kryzysowego.

 

W 2012r. przedstawiciel  WIOŚ w Warszawie wziął udział w międzynarodowych warsztatach CERACI (Cross-border Exposure characterisation for Risk Assessment in Chemical Incidents), które odbyły się w Warszawie w dniach 2 – 3 kwietnia 2012r. Organizatorami warsztatów były: National Institute for Public Health and the Environment (Holandia), Health Protection Agency (Wielka Brytania) i Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera z/s w Łodzi. Warsztaty miały na celu wymianę informacji i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk służących ocenie zagrożenia w przypadku zdarzeń chemicznych o zasięgu transgranicznym oraz wypracowanie sposobów usprawnienia współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

1.

                                     2

                                     3.

 

4                                   4.  

 

 1. Pobieranie próbek wody z rzeki Mlecznej przy moście drogowym w trakcie ćwiczeń obronnych na terenie miasta Radomia, przeprowadzonych w dniu 21.09.2012r., pod kryptonimem „Radom 2012”.
 2. Pobieranie próbek wody za zaporą mającą zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń ropopochodnych  w trakcie ćwiczeń obronnych na terenie miasta Radomia przeprowadzonych w dniu 21.09.2012r., pod kryptonimem „Radom 2012”.
 3. Pobieranie próbek wody na rzece Mlecznej za ustawioną zaporą mającą zapobiec rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń ropopochodnych w trakcie ćwiczeń obronnych na terenie miasta Radomia przeprowadzonych w dniu 21.09.2012r., pod kryptonimem „Radom 2012” .
 4. Ćwiczenia „Raben 2012r.” w dniu 04.12.2012r., podczas których  wykorzystano urządzenia zakupione
  w ramach projektu POIS.03.02.00-00-001/09 „Zakupy do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia poważnej awarii, organizacja systemu monitoringu dynamicznego przeciwdziałania poważnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych”.
Data publikacji : 07.09.2008

Data modyfikacji : 07.03.2013 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 9837
Autor : Administrator WIOŚ
Opublikowane przez Administrator WIOŚ