Komunikaty

06.03.2023

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 06.03.2023r. - Ankieta dotycząca oczyszczalni ścieków za 2022 r. (wersja edytowalna)

W związku z aktualizacją Wojewódzkiej Bazy Oczyszczalni Ścieków, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwraca się o podanie informacji w załączonej ankiecie, dotyczącej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem gospodarki ściekowej i osadowej za 2022 rok. Dane zamieszczane w ankiecie powinny dotyczyć jednego obiektu i należy odrębnie sporządzić informację dla każdej z prowadzonych oczyszczalni.

Informacje ujęte w ankiecie powinny zawierać dane dotyczące oczyszczalni ścieków wprowadzających ścieki oczyszczone do wód lub do ziemi, za wyjątkiem podczyszczalni i oczyszczalni wód deszczowych i roztopowych.

Zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia spójności danych przesłanych do WIOŚ w Warszawie wraz z:

  • informacją przesyłaną do zarządów zlewni PGW Wody Polskie (obszarowo właściwych ze względu na położenie instalacji) w związku z opłatami za usługi wodne za rok 2022,
  • informacjami zawartymi w sprawozdaniach GUS tj. OS-3 (Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń), OS-5 (Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich) za rok 2022.

Jednocześnie WIOŚ w Warszawie zwraca się o przekazanie następujących informacji wraz z uzupełnioną ankietą:

  • czy wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji oczyszczalni ścieków zostały poddane w 2022 r. corocznej kontroli stanu technicznego, wykonanej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W przypadku nieprzeprowadzenia ww. kontroli, proszę wskazać konkretne urządzenia lub instalacje, wraz z podaniem przyczyny braku realizacji powyższego obowiązku;
  • czy podmiot posiada procedury i czy są one aktualne na wypadek zdarzeń awaryjnych, w celu niedopuszczenia do wprowadzenia do środowiska ścieków nieoczyszczonych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uruchomienia awaryjnego przesyłu lub transportu ścieków.

Termin na przekazanie powyższych danych, do WIOŚ w Warszawie, został wyznaczony w taki sposób, aby możliwe było ich sporządzenie na podstawie sprawozdań/oświadczeń wskazanych powyżej, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa.

Wypełnioną ankietę proszę przekazać do WIOŚ w Warszawie w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Formularz ankiety za 2022 r. w formacie pdf i w formie edytowalnej, zamieszczony został poniżej.

Opcje strony

do góry