Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
28.03.2022

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w sprawie kontroli przeprowadzonych w 2021 r. dotyczących zawartości siarki w paliwach (ciężki olej opałowy i paliwo stosowane do silników statków żeglugi śródlądowej)

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133 ze zm.) w 2021 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził:

1) 10 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, zlokalizowanych na terenach zakładów przemysłowych oraz gospodarstw rolnych, w tym:

  • 1 kontrolę instalacji energetycznego spalania paliw, posiadającej pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których ma zastosowanie § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008);
  • 2 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy jedynie do rozpalania;
  • 3 kontrole instalacji stosujących ciężki olej opałowy, posiadającej pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla której nie ma zastosowania § 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1  grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe;

2) 19 kontroli statków żeglugi śródlądowej stosujących jako paliwo do silników olej napędowy lub paliwo żeglugowe (statki wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Warszawie).

 

Kontrole w tym zakresie zostały przeprowadzone:

  • w oparciu o analizy wyników pomiarów emisji do powietrza prowadzonych przez zobowiązane do tego zakłady (pomiary automonitoringowe i okresowe);
  • na podstawie analizy dokumentów związanych z problematyką kontroli (np. świadectwa jakości stosowanych paliw, dokumenty zakupu paliw).

Przeprowadzone kontrole nie wykazały naruszeń dotyczących stosowania paliwa, które nie spełniałoby wymagań jakościowych w zakresie dopuszczalnej zawartości siarki, określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016  r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Opcje strony

do góry