Komunikaty

05.01.2022

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Raszyn

Gmina Raszyn jest gminą wiejską położoną w powiecie pruszkowskim, zamieszkałą przez 22 112 mieszkańców – zgodnie z rejestrem mieszkańców

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Raszyn:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne (nie zawierające odpadów zielonych z pielęgnacji ogrodów) odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane, tj. papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, natomiast szkło raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej i raz na cztery tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;
 • odpady zielone odbierane są od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada raz na dwa tygodnie, a w okresie od 1 grudnia do 31 marca raz w miesiącu, w okresie od stycznia do marca odbiór tych odpadów obejmuje również odbiór choinek świątecznych;
 • 12 razy w roku z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej odbierane są: odpady niebezpiecznych; przeterminowane leki i chemikalia; odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; popiół; odpady budowlane i rozbiórkowe; odpady tekstyliów i odzieży;
 • mieszkańcy mogą przekazywać odpady do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Bryły w Pruszkowie, prowadzonego przez MZO w Pruszkowie Sp. z o.o.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2012 – 2018 oraz 2020 zostały złożone w ustawowym terminie, sprawozdanie za 2019 r. zostało złożone po terminie ustawowym, jednakże opóźnienie to wynikało z problemów technicznych niezależnych od Gminy;
 • Gmina sporządziła analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2014 – 2020 i udostępniła je na stronie BIP Urzędu Gminy Raszyn, przy czym analizy za lata 2015 – 2020 zostały udostępnione po terminie ustawowym;
 • W latach 2012 – 2020 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania
  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek  musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

19,52 / 10,0

38,35 / 12,0

64,25 / 14,0

87,57 / 16,0

43,792 / 18,0

51,700 / 20,0

42,263 / 30,0

59,43 / 40,0

79,30 / 50,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek  musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0 / 30,0

100,0 / 36,0

86,33 / 38,0

75,04 / 40,0

73,3583 / 42,0

59,083 / 45,0

98,655 / 50,0

72,11 / 60,0

96,89 / 70,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek  musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

53,61 / 75,0

45,56 / 50,0

34,11 / 50,0

40,47 / 50,0

0,3285 / 45,0

23,120 / 45,0

0,230 / 40,0

0,20 / 40,0

0,35 / 35,0

 

 

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nierzetelne sporządzenie Sprawozdania Wójta Gminy Raszyn z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r., w związku z nieuwzględnieniem sprawozdań podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • nieudostępnienie na stronie internetowej urzędu gminy informacji o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów;
 • nieudostępnienie na stronie internetowej urzędu gminy informacji o osiągniętych wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • przekazanie nierzetelnych informacji Marszałkowi Województwa Mazowieckiego dotyczących wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru za 2015 r.;
 • nieudostępnienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2015 – 2020 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku poddanemu analizie.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne;
 • skierowano wniosek na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska do Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie nierzetelnego sporządzenia sprawozdania za 2018 r.

Opcje strony

do góry