Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
23.12.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Wyszków

Gmina Wyszków jest gminą wiejsko-miejską położoną w powiecie wyszkowskim, zamieszkałą przez 39 407 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z terenu zabudowy wielorodzinnej;
 • selektywnie zbierane odpady komunalne:

- papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z wyłączeniem odpadów ze szkła, dla których dopuszczalny jest odbiór raz na tydzień z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z terenu zabudowy wielorodzinnej;

- odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są dwa razy w roku z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz co miesiąc z terenu zabudowy wielorodzinnej;

 • na terenie gminy funkcjonuje 1 stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez podmiot zewnętrzny - konsorcjum firm: Lider – RDF Sp. z o.o., Partner – MPK Pure Home Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 • za lata 2013-2015 i 2017-2020 „Sprawozdania Burmistrza Wyszkowa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie, natomiast za 2016 r. sprawozdanie przedłożono po terminie ustawowym;
 • Burmistrz Wyszkowa w trybie przetargów nieograniczonych zawarł umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z gminy Wyszków;
 • za lata 2013-2020 zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie;
 • w latach 2013-2020 Gmina Wyszków osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018r.

2019r.

2020r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

 

24,11/16,0

 

22,70/18,0

 

34,54/20,0

 

67,15/30,0

 

 

 

 

 

77,95/40,0

 

 

 

 

 

62,98/50,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

 

100,0/40,0

 

100,0/42,0

 

100,0/45,0

 

81,82/50,0

 

 

 

 

99,82/60,0

 

 

 

 

62,09/70,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. /dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,02/50,0

2,95/45,0

1,05/45,0

0,94 /40,0

 

 

 

 

 

6,52/40,0

 

 

 

 

 

1,05/35,0

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. zostało przedłożone po ustawowym terminie;
 • nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g;
 • nie prowadzono kontroli przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • nie prowadzono postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2013 r.

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne, którym wyznaczono termin na przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 30 września 2021 r.

W latach 2013 -2020 MWIOŚ nałożył na Gminę Wyszków karę pieniężną w wysokości 2 300 zł za przekazanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. po ustawowym terminie.

 

Opcje strony

do góry