Komunikaty

13.12.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Czerwin

Gmina Czerwin jest gminą wiejską położoną w powiecie wyszkowskim, zamieszkałą przez 5 094 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Czerwin:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • selektywnie zbierane odpady komunalne:

- metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe – raz na miesiąc,

- papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – raz na dwa tygodnie,

- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – raz na dwa miesiące,

- bioodpady – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października  - nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – nie rzadziej niż dwa razy w roku;

 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • za lata 2013-2020 „Sprawozdania Wójta Gminy Czerwin z realizacji zadań
  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi”
  zostały złożone w ustawowym terminie,
 • Wójt Gminy Czerwin w trybie przetargów nieograniczonych zawarł umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z gminy Czerwin;
 • za lata 2013-2020 zostały sporządzone  coroczne  analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Czerwin i publicznie udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwin;
 • za lata 2014-2020 Gmina Czerwin osiągnęła wymagane  poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, natomiast za 2013 r. poziom ten nie został osiągnięty i wyniósł 8,26%;
 • za lata 2013-2020  Gmina Czerwin osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 • za lata 2013-2020 Gmina Czerwin osiągnęła wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018r.

2019r.

2020r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

16,11/16,0

21,48/18,0

34,14/20,0

34,35/30,0

46,38/40,0

56,39/50,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100,0/40,0

100,0/42,0

100,0/45,0

100,0/50,0

100,0/60,0

100,0/70,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. /dopuszczalny poziom składowania w roku 

 

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek musi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,0/50,0

0,0/45,0

0,36/45,0

0,0/40,0

0,0/40,0

8,12/35,0

 

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • nie osiągnięto wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2013 r. w wysokości 12%;
 • nie weryfikowano oświadczeń podmiotów odbierających odpady komunalne o spełnieniu wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.;
 • nie dostosowano worów do wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19) w ustawowym terminie;
 • nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów;
 • nie przedkładano Marszałkowi Województwa Mazowieckiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za lata 2013-2018 o odpadach zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • nieterminowo przedłożono Marszałkowi Województwa Mazowieckiego sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za 2019 w zakresie odpadów zbieranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne, którym wyznaczono termin na przekazanie informacji o podjętych działaniach w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 30 listopada 2021 r.;
 • pouczono o obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, na podstawie art. 180 ustawy o odpadach;
 • pouczono o obowiązku sporządzania i przekazywania zbiorczych  zestawieniach danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, na podstawie art. 180a ustawy o odpadach;

 

W latach 2013-2020 MWIOŚ nałożył jedną karę pieniężną w wysokości 2 256 zł  za nieosiągnięcie w roku 2013 roku wymaganego 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, która została umorzona.

 

Opcje strony

do góry