Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1936,Zakonczyla-sie-kontrola-WIOS-w-Sokolowie-Podlaskim.html
2022-09-26, 06:02
30.11.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Sokołowie Podlaskim

Miasto Sokołów Podlaski jest gminą miejską położoną w powiecie sokołowskim, zamieszkałą przez 18922 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Sokołów Podlaski:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe;
 • odbieranie odpadów komunalnych:
  • w zabudowie jednorodzinnej:
   • nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - pozostałości po segregowaniu oraz bioodpady
   • nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie - papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, popiół.
  • w zabudowie wielolokalowej:
   • nie rzadziej niż dwa razy na tydzień ᠆ pozostałości po segregowaniu, oraz bioodpady,
   • nie rzadziej niż jeden raz na tydzień - papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,
   • nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie - popiół.
  • na nieruchomościach niezamieszkanych:
   • nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - pozostałości po segregowaniu oraz bioodpady,
   • nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie - papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, popiół.
  • na nieruchomościach mieszanych tj. w części stanowiących nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy:
   • nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - pozostałości po segregowaniu, oraz bioodpady,
   • nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie ᠆ papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, popiół.
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielogabarytowych – raz w roku;
 • odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2012 – 2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Miasto Sokołów Podlaski sporządziło analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2020 i publicznie udostępniało je na stronie internetowej gminy.
 • w latach 2012-2020 Miasto Sokołów osiągnęło wymagane poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 • W latach 2012-2018 oraz w roku 2020 Miasto Sokołów Podlaski osiągnęło wymagane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W roku 2019 Miasto Sokołów Podlaski nie osiągnęło wymaganego poziomu.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

17,50/10

23,80/ 12

28,14/   14

34,00/ 16

35,89/18

34,70/20

33,50/30

35,68/40

100/ 50

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

100/36

-*/38

100/40

100/42

100/45

100/50

100/60

100/70

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

50,38/75

44,26/ 50

43,11/   50

26,82/ 50

17,23/ 45

12,54/ 45

18,54/ 40

17,71/40

5,77/ 35

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • W roku 2019 Miasto Sokołów Podlaski nie osiągnęło poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Udzielono instruktażu Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski w zakresie stwierdzonych naruszeń.

Opcje strony