Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
22.10.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Repki

Gmina Repki jest gminą wiejską położoną w powiecie sokołowskim, zamieszkałą przez 5061 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Repki:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy wielolokalowej w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – 4 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielogabarytowych – raz w roku;
 • odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2012 – 2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Repki sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2020 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy.
 • w latach 2012-2020 Gmina Repki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 • W latach 2012-2018 Gmina Repki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W latach 2019 i 2020 Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

64/   10

12,47/   12

22,88/   14

44,39/ 16

24,31/18

27,30/20

27,53/30

 

 

32,17/40

 

 

39,16/ 50

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

-*/36

-*/38

-*/40

-*/42

-*/45

-*/50

 

-*/60

 

-*/70

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

32,86/ 75

28,48/ 50

24,86/   50

15,63/ 50

9,64/ 45

10,06/ 45

12,09/ 40

 

 

10,53/40

 

2,87/ 35

 

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • W latach 2019 oraz 2020 Gmina Repki nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Udzielono instruktażu Wójtowi Gminy Repki w zakresie stwierdzonych naruszeń.

Opcje strony

do góry