Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1894,Zakonczyla-sie-kontrola-WIOS-w-Gminie-Debe-Wielkie.html
2022-09-26, 04:09
18.10.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Dębe Wielkie

Gmina Dębe Wielkie jest gminą wiejską położoną w powiecie mińskim, zamieszkałą przez 10519 mieszkańców – zgodnie z rejestrem mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Dębe Wielkie:

 

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odbierane są od właścicieli nieruchomości w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz w tygodniu z zabudowy wielorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, natomiast w pozostałym okresie 2 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) odbierane są od właścicieli nieruchomości raz w miesiącu;
 • odpady wielkogabarytowe w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane
  są w ustalonych terminach;
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez „KOMA” Marcin Pechcin, do którego przekazywane są samodzielnie przez mieszkańców odpady, tj. odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odzież
  i tekstylia, odpady części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów stanowiące odpady komunalne.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 

 • „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2012-2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina sporządziła analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2020 i udostępniła je na stronie Urzędu Gminy Dębe Wielkie w terminie ustawowym;
 • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania
  do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 

 •  

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

20,03 / 10,0

27,31 / 12,0

33,24 / 14,0

38,02 / 16,0

33,85 / 18,0

31,176 / 20,0

71,755 / 30,0

81,08 / 40,0

60,86 / 50,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

* / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

56,60 / 42,0

90,80 / 45,0

100,0 / 50,0

100,0 / 60,0

100,0 / 70,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

27,17 / 75,0

7,23 / 50,0

1,50 / 50,0

0,96 / 50,0

0,15 / 45,0

0,249 / 45,0

0,151 / 40,0

33,06 / 40,0

12,34 / 35,0

 

* z terenu gminy nie odebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opcje strony