Komunikaty

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
11.10.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Platerów

Gmina Platerów jest gminą wiejską położoną w powiecie łosickim, zamieszkałą przez 3918 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Platerów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy wielolokalowej w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – 4 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielogabarytowych – raz w roku;
 • odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2012 – 2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Platerów sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2020 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy.
 • w latach 2012 - 2020 Gmina Platerów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
 • W latach 2013-2018 Gmina Platerów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W latach 2012, 2019 i 2020 Gmina nie osiągnęła wymaganego poziomu.

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina, aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

5,5/10

13,47/12

19,1/14

35/16

24,1/18

29,51/20

30,35/30

38,08/40

27,52/50

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

(gmina, aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

-*/36

-*/38

-*/40

-*/42

-*/45

-*/50

-*/60

-*/70

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. / dopuszczalny poziom składowania w roku

(gmina, aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

67,4/75

46,29/50

23,8/50

16,9/50

9,11/45

6,84/45

11,71/40

2,92/40

10,20/35

                     

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • W latach 2012, 2019 oraz 2020 Gmina Platerów nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Udzielono instruktażu Wójtowi Gminy Platerów w zakresie stwierdzonych naruszeń.

Opcje strony

do góry