Komunikaty

13.07.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Borowie

Gmina Borowie jest gminą wiejską położoną w powiecie garwolińskim, zamieszkałą przez 5248 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Borowie:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy jednorodzinnej odbierane są w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – dwa razy w miesiącu;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zabudowy wielolokalowej w okresie od listopada do marca – raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do października – 4 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i odpadów wielogabarytowych – raz w roku;
 • odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2020 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Borowie sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2018-2020 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy. W latach 2013-2017 analizy nie były wykonywane.
 • w latach 2012-2019 Gmina Borowie osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

 • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

42,10/  10

29,10/   12

42,19/   14

36,47/ 16

40,45/18

28,73/20

33,71/30

41,31/40

 • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku  (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

100/36

100/38

100/40

50,47/42

100/45

100/50

100/60

 • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

21,40/ 75

5,98/ 50

10,91/   50

0/ 50

2,67/ 45

10,78/ 45

7,70/ 40

16,00/40

 *Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Borowie nie wywiązała się z obowiązku sporządzenia rocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi w latach 2013 – 2017.
 • Gmina Borowie nie wywiązywała się z obowiązku określenie w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prawidłowej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.

Udzielono instruktażu Wójtowi Gminy Borowie w zakresie sporządzania i umieszczania na stronie internetowej Gminy analiz gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz w zakresie wywiązania się z obowiązku określenia w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prawidłowej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.).

Opcje strony

do góry