Komunikaty

26.03.2021

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 26.03.2021 r. w sprawie wprowadzonego od 1.01.2021 r. zakazu używania dmuchaw do liści.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje całkowity zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści niezależnie od sposobu ich zastosowania.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści wynika z opracowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i uchwalonego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego aktu prawa miejscowego tj. uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 115/20 z dnia 8_września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Uprawnienie zarządu i sejmiku do opracowania i uchwalenia ww. programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).

Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim zawiera wykaz działań naprawczych określonych jako długoterminowe i krótkoterminowe:

•      działania długoterminowe o kodzie WMaMMu – „Ograniczenie wtórnej emisji pyłu” tj.  czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach województwa”, którego I etap realizacji rozpoczął się od dnia 1 stycznia 2021r.

•      działania krótkoterminowe wynikają z planów działań długoterminowych i obowiązują w czasie trwania każdego poziomu alertu ogłaszanego w związku z przekroczeniem poziomów alarmowych  oraz poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM2, 5i PM10.

Powyższa uchwała wraz z załącznikami oraz inne informacje dotyczące obowiązującego na terenie województwa mazowieckiego programu ochrony powietrza i zakazu używania dmuchaw do liści jest dostępna na stronie internetowej http://www.powietrze.mazovia.pl/ w zakładce ochrona powietrza.

Opcje strony

do góry