Komunikaty

16.03.2021

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 16.03.2021 r. w sprawie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. dotyczących zawartości siarki w paliwach (ciężki olej opałowy i paliwo stosowane do silników statków żeglugi śródlądowej)

Realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 133), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie przeprowadził w 2020 r:

1) 14 kontroli instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, zlokalizowanych na terenach zakładów przemysłowych oraz gospodarstw rolnych, w tym:

- 3 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw, posiadających pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla których ma zastosowanie § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 2008);

- 3 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

- 4 kontrole instalacji energetycznego spalania paliw stosujących ciężki olej opałowy jedynie do rozpalania;

- 4 kontrole instalacji stosujących ciężki olej opałowy, posiadającej pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, dla której nie ma zastosowania § 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 1  grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe;

2) 14 kontroli statków żeglugi śródlądowej stosujących jako paliwo do silników olej napędowy lub paliwo żeglugowe (statki wpisane do rejestru prowadzonego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura w Warszawie).

 

Kontrole w tym zakresie zostały przeprowadzone w oparciu o analizę wyników pobranych próbek stosowanego paliwa, analizę wyników pomiarów prowadzonych przez zakłady (pomiary automonitoringowe i okresowe) oraz na podstawie analizy dokumentów związanych z problematyką kontroli (np. świadectwa jakości stosowanych paliw).

Przeprowadzone kontrole nie wykazały naruszeń dotyczących stosowania paliwa, które nie spełniałoby wymagań jakościowych w zakresie dopuszczalnej zawartości siarki, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 2016  r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

Opcje strony

do góry