Komunikaty

07.01.2021

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Kowala

Gmina Kowala jest gminą wiejską położoną w powiecie radomskim, zamieszkałą przez 12015 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kowala:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane dwa razy w miesiącu
 • bioodpady odbierane jeden raz w miesiącu,
 • odpady metali i tworzyw sztucznych jeden raz w miesiącu,
 • odpady szkła jeden raz na kwartał,
 • odpady papieru i tektury raz na kwartał.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach:

 •  „Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2019 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2014-2019 i udostępniono je na stronie internetowej Urzędu Gminy;
 • w latach 2015-2018 Gmina Kowala osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

24,68/16,00

23,52/18,00

26,15/20,00

33,25/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/40,00

97,35/42,00

91,20/45,00

0,0/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

45,75/45,00

29,86/40,00

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów odbierających odpady komunalne, które nie osiągnęły wymaganych poziomów.
 • Nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.
 • Gmina Kowala nie osiągnęła w 2017 r. wymaganego 45 % poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 • Gmina Kowala nie osiągnęła w 2018 r. wymaganego 50 % poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
 • Gmina nie zapewniła odbierania odpadów bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych (odpady odbierana raz w miesiącu).
 • Gmina nie zapewniła (zgodnie z podjętymi uchwałami) odbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w miesiącach styczeń – marzec 2020 r.
 • Nie zapewniono przyjmowania do PSZOK wszystkich rodzajów odpadów zgodnie
  z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • W obowiązujących uchwałach Rady Gminy Kowala nie zapewniono przyjmowania do PSZOK wszystkich rodzajów odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Kowala do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
 • Skierowano wystąpienie pokontrolne do Przewodniczącego Rady Gminy Kowala
  w sprawie dostosowania uchwał do obowiązujących przepisów prawa.
 • Wszczęto postępowanie w sprawie nieosiągnięcia wymaganego w 2018 roku poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 50 %.

 

Decyzje karne

Decyzją z dnia 17.01.2019 r. znak: RA-IN.7062.56.2018.UK Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Gminę Kowala karę pieniężną za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2017 r. 45% poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w wysokości 506 zł.

Opcje strony

do góry