Komunikaty

10.12.2020

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Mieście i Gminie Łosice

Miasto i Gmina Łosice jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie łosickim, zamieszkałą przez 10969 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Łosice:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • odpady niesegregowane (zmieszane) na obszarach miejskich odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu;
 • odpady niesegregowane (zmieszane) na obszarach wiejskich odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
 • bioodpady z budynków wielolokalowych odbierane są od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, natomiast od 1 listopada do 31 marca raz na dwa tygodnie;
 • bioodpady z budynków jednorodzinnych odbierane są od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, natomiast od 1 listopada do 31 marca raz na miesiąc;
 • odpady zbierane selektywnie odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013-2015 oraz 2017-2018 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Miasto i Gmina Łosice sporządzały analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2016 oraz 2018 i publicznie udostępniały je na stronie internetowej Miasta i Gminy;
 • w latach 2013-2018 Miasto i Gmina osiągnęły wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012 -2018 Miasto i Gmina osiągnęły wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 • w latach 2012-2018 Miasto i Gmina osiągnęły wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

5,1/  10

29,2 /12

18,9/ 14

22,12/16

24,7 /18

20,07/20

46,70/30

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

100/36

-*/38

-*/40

-*/42

-*/45

-*/50

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

69,2/ 75

56,9/ 50

30,4/ 50

11,06/50

17,68/45

13,14/45

23,47/40

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Miasto i Gmina Łosice nie osiągnęły w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu (10%) i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (osiągnięty poziom 5,1%);
 • Miasto i Gmina Łosice nie wskazały w umowie na odbieranie odpadów komunalnych instalacji, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady;
 • Miasto i Gmina Łosice nie wywiązało się z obowiązku sporządzenia rocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 r.;
 • Miasto i Gmina Łosice przekazała po terminie roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z rok 2016.

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
  do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń;

W 2017 r. na Miasto i Gminę Łosice MWIOŚ nałożył karę pieniężną w wysokości 300 zł za przekazanie po terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi z rok 2016.

Opcje strony

do góry