Komunikaty

09.12.2020

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Wiśniew

Gmina Wiśniew jest gminą wiejską położoną w powiecie siedleckim, zamieszkałą przez 5899 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wiśniew:

  • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
  • odpady niesegregowane (zmieszane) z budynków wielolokalowych odbierane są od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, natomiast od 1 listopada do 31 marca raz na miesiąc;
  • odpady niesegregowane (zmieszane) z budynków jednorodzinnych odbierane są od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, natomiast od 1 listopada do 31 marca raz na miesiąc;
  • bioodpady z budynków wielolokalowych odbierane są od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, natomiast od 1 listopada do 31 marca raz na pięć miesięcy;
  • bioodpady z budynków jednorodzinnych odbierane są od 1 kwietnia do 31 października raz na dwa tygodnie, natomiast od 1 listopada do 31 marca raz na pięć miesięcy;
  • odpady zbierane selektywnie odbierane są raz na miesiąc.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

  • „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2018 zostały złożone w ustawowym terminie;
  • Gmina Wiśniew sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2018 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy;
  • w latach 2012-2018 Gmina Wiśniew osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości: 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

10/   10

16,1/ 12

36,5/ 14

42,7/ 16

24,115/18

25,35/20

32,73/30

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/30

-*/36

100/38

100/40

100/42

100/45

100/50

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

43,2/ 75

26,3/ 50

33,2/ 50

26,1/ 50

14,87/ 45

13,56/45

20,79/40

 

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

  Naruszenia i nieprawidłowości:

Nie stwierdzono naruszeń.

Opcje strony

do góry