Komunikaty

07.12.2020

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Zbuczyn

Gmina Zbuczyn jest gminą wiejską położoną w powiecie siedleckim, zamieszkałą przez 10 264 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zbuczyn:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu;
 • odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz mebli i odpadów wielogabarytowych.

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2018 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • Gmina Zbuczyn sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2018 i publicznie udostępniała je na stronie internetowej gminy;
 • w latach 2013-2018 Gmina Zbuczyn osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
 • w latach 2012-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagane  poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

8,7/  10

12/   12

14/   14

32,4/ 16

24,119/18

21,36/20

31,03/30

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/30

-*/36

-*/38

100/40

100/42

100/45

-*/50

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

36,7/ 75

32,9/ 50

36/   50

24,8/ 50

14,643/45

12,73/45

22,07/40

 

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

   Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2018;
 • Gmina Zbuczyn nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego 10% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (osiągnięty poziom 8,7%);
 • Gmina Zbuczyn nie utworzyła na swoim terenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Zbuczyn do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.

Opcje strony

do góry