Komunikaty

01.12.2020

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Wieniawa

Gmina Wieniawa jest gminą wiejską położoną w powiecie przysuskim, zamieszkałą przez 5471 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wieniawa:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady odbierane są dwa razy w miesiącu w miesiącach lipiec i sierpień,
  a w pozostałym okresie roku jeden raz w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są jeden raz w miesiącu;

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2014 – 2018 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • w latach 2015-2017 Gmina Wieniawa osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

43,04/16,00

37,07/18,00

23,31/20,00

32,06/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/40,00

-*/42,00

-*/45,00

33,79/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

32,06/45,00

19,78/40,00

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne oraz nie były na bieżąco weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości m. in. w zakresie rzetelności, terminowości, osiąganych poziomów.
 • Nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów przekazujących sprawozdania po wymaganym terminie lub w stosunku do podmiotów które nie przesłały stosownego sprawozdania (nie okazano podczas kontroli) oraz w zakresie rzetelności,  przedkładanych sprawozdań oraz osiągniętych poziomów przez podmioty odbierające odpady komunalne.
 • Gmina Wieniawa nie osiągnęła w 2018 r. wymaganego 50% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (osiągnięty poziom 33,79%).
 • Nie zapewniono przyjmowania do PSZOK wszystkich rodzajów odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • W obowiązujących uchwałach Rady Gminy Wieniawa nie zapewniono przyjmowania do PSZOK wszystkich rodzajów odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Uchwała nr XXXVI.303.2017 z dnia 8 grudnia 2017 r Rady Gminy nie została dostosowana do zapisu wynikającego z art. 6r ust. 3b u.c.p.g. mówiącego, że od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie zabudowy jednorodzinnej.

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Wieniawa do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
 • Skierowano wystąpienie pokontrolne do Przewodniczącego Rady Gminy Wieniawa w sprawie dostosowania uchwał do obowiązujących przepisów prawa

 

 

Decyzje karne:

W wyniku prowadzonego postępowania, decyzją znak:RA-IN.7062.27.2020.KD z dnia 30.06.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na Gminę Wieniawa karę pieniężną za niewykonanie obowiązku określonego art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z nieosiągnięciem wymaganego w 2018 r. poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości – 200 zł.

 

Opcje strony

do góry