Komunikaty

18.11.2020

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Orońsko

 

 

Gmina Orońsko jest gminą wiejską położoną w powiecie szydłowieckim, zamieszkałą przez 4827 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Orońsko:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • w zabudowie jednorodzinnej bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca;
 • w zabudowie wielorodzinnej bioodpady i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane - raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października i dwa razy w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są        1 raz w miesiącu;

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 •  „Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” za lata 2013 – 2018 zostały złożone w ustawowym terminie;
 • w latach 2015-2017 Gmina Orońsko osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania        do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

35,72/16,00

39,43/18,00

24,32/20,00

28,58/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

100/40,00

-*/42,00

-*/45,00

90,15/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

33,98/45,00

20,62/40,00

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Nie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013, 2014.
 • Nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g,
 • Nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości m. in. w zakresie rzetelności, terminowości, osiąganych poziomów.
 • Nie podejmowano działań w stosunku do podmiotów przekazujących sprawozdania po wymaganym terminie lub w stosunku do podmiotów które nie przesłały stosownego sprawozdania (nie okazano podczas kontroli) oraz w zakresie rzetelności,  przedkładanych sprawozdań oraz osiągniętych poziomów przez podmioty odbierające odpady komunalne.
 • Gmina Orońsko nie osiągnęła w 2018 r. wymaganego 30% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (osiągnięty poziom 28,58%),

 

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • Wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Orońsko do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.
 • Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2018 r.

 

Opcje strony

do góry