Komunikaty

04.06.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 4.06.2020 r. w sprawie obowiązku prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

W związku z licznymi nieprawidłowościami dotyczącymi prowadzenia systemu monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania lub składowania odpadów ujawnianymi podczas kontroli, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina o obowiązku wynikającym z art. 25 ust. 6a ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), zgodnie z którym posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów, z wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych ust. 1 pkt 5 lit. a, lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, zgodnie z ust. 6b–6f, 6h i 6i oraz przepisami wydanymi na podstawie ust. 8a.

W przypadku magazynowania lub składowania odpadów palnych (wymienionych w art. 25 ust. 6f pkt 1 – 8 ww. ustawy o odpadach), podmiot obowiązany jest do zapewnienia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na lokalizację miejsca magazynowania lub składowania odpadów, dostępności obrazu z wizyjnego systemu kontroli tych miejsc.

Jak wynika z art. 25 ust. 6h zmienionej ustawy o odpadach, podmioty obowiązane zapewniają dostępność obrazu w czasie rzeczywistym, poprzez przekazanie informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów w sposób zapewniający zachowanie tych informacji w poufności.

Wskazuję również, że każdy przypadek dokonania zmian w sposobie logowania do wizyjnego systemu monitoringu (adres IP, adres strony www, login, hasło, itp.) należy zgłaszać do WIOŚ w Warszawie. Brak możliwości zalogowania do systemu przez inspektorów, każdorazowo traktowany jest jako naruszenie warunków prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

 

Ustawodawca przewidział dwa przypadki skorzystania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z tego dostępu, tj. w przypadku prowadzonej kontroli zarówno planowej, jak i pozaplanowej (na podstawie art. 9 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska) oraz w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 Kodeksu karnego albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 Kodeksu wykroczeń albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

W przypadku niewypełnienia nałożonych obowiązków, MWIOŚ z urzędu wszczyna postępowanie z art. 194 ust. 1 pkt 2c ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), skutkujące wymierzeniem administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 100000 zł.

Data publikacji : 04.06.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 308
Opublikowane przez Milena Nowakowska