Komunikaty

17.04.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 17.04.2020 r. – terminy procesowe w dobie COVID – 19

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), zaszły następujące zmiany w przebiegu postępowań administracyjnych prowadzonych przez MWIOŚ:

1. Zgodnie z art. 15zzs ust. 1 ustawy o COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

UWAGA - KOMENTARZ:

Z przepisu tego wynika, iż w przypadku gdy organ administracji publicznej, strona postępowania administracyjnego lub inny uczestnik takiego postępowania, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie jest w stanie podjąć określonej czynności procesowej w ramach tego postępowania (np. wnieść środek odwoławczy w ustawowym terminie), wówczas terminy na dokonanie tej czynności nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu na ten okres. Po zakończeniu wskazanego stanu szczególnego, czynność uprzednio zaniechana przez organ, stronę bądź innego uczestnika postępowania administracyjnego będzie mogła zostać skutecznie dokonana bez uchybienia temu terminowi. Zaznaczyć jednak należy, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii organ, strona lub inny uczestnik postępowania administracyjnego mogą podejmować w ramach tego postępowania czynności z własnej inicjatywy, wówczas czynność podjęta przez organ, stronę bądź innego uczestnika postępowania będzie prawnie skuteczna.

Wobec powyższego należy uznać, że wprowadzony przepis ma charakter wyjątku od powszechnej reguły dochowywania terminów procesowych w postępowaniach administracyjnych i związaną z nimi skuteczność podejmowanych czynności. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym następuje z mocy prawa i wymaga jedynie powołania się na okoliczności, że strona postępowania administracyjnego rzeczywiście nie mogła podjąć danej czynności w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W związku z tym, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska ( dalej MWIOŚ ) uznaje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, może podejmować czynności w prowadzonych postępowaniach administracyjnych, w tym także wydawać decyzje administracyjne kończące postępowania z zastrzeżeniem, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona, a organ przestrzegał zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, określonej w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Jeżeli jednak strona lub innych uczestnik postępowania administracyjnego nie podejmie, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, wymaganych przepisami prawa czynności, wówczas organ administracji publicznej, co do zasady, nie będzie mógł kontynuować swoich czynności do chwili, gdy czynności przynależne stronie lub innemu uczestnikowi postępowania zostaną przez nich dokonane. Niedokonanie wymaganych czynności w toku postępowania administracyjnego, po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, będzie skutkować rozpoczęciem biegu określonych terminów procesowych, których uchybienie może wywołać określone skutki prawne wynikające z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, zgodnie z art. 15zzs ust. 6 ustawy o COVID-19, MWIOŚ nie przeprowadza rozpraw administracyjnych.

3. Zgodnie z art. art. 15zzs ust. 7 ustawy o COVID-19, czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,
w postępowaniach administracyjnych i kontrolach prowadzonych przez MWIOŚ są skuteczne.

4. W okresie zawieszenia biegu terminów, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent, będą zobowiązani – na żądanie MWIOŚ, który prowadzi dane postępowanie, do dokonania określonych czynności objętych tym żądaniem, w sytuacji gdy niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną zgodnie z art. 15zzs ust. 4 pkt 2 ustawy o COVID-19.

5. W okresie zawieszenia biegu terminów MWIOŚ, zgodnie z art. 15zzs ust. 9 ustawy o COVID-19, może z urzędu wydawać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania administracyjnego.

6. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu
i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 15zzs ust. 10 pkt 1 ustawy o COVID-19). W okresie tym organom lub podmiotom prowadzącym odpowiednio postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa (art. 15zzs ust. 10 pkt 2 ustawy o COVID-19). Ponadto zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie zawieszenia, o którym mowa, nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 15zzs ust. 11 ustawy o COVID-19).

Data publikacji : 17.04.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 476
Opublikowane przez Milena Nowakowska