Komunikaty

07.04.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 7.04.2020 r. - Ankieta dotycząca oczyszczalni ścieków za 2019 r. (wersja edytowalna)

W związku z aktualizacją Wojewódzkiej Bazy Oczyszczalni Ścieków Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie prosi o podanie informacji w załączonej ankiecie, dotyczącej oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem gospodarki ściekowej i osadowej za 2019 rok. Dane zamieszczane w ankiecie powinny dotyczyć jednego obiektu i należy odrębnie sporządzić informację dla każdej z prowadzonych oczyszczalni.

Informacje ujęte w ankiecie powinny zawierać dane dotyczące oczyszczalni ścieków odprowadzających ścieki oczyszczone do wód lub do ziemi, za wyjątkiem podczyszczalni i oczyszczalni wód deszczowych i roztopowych.

Zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia spójności danych przesłanych do WIOŚ w Warszawie z:

  • informacją przesyłaną do zarządów zlewni PGW Wody Polskie (obszarowo właściwych ze względu na położenie instalacji) w związku z opłatami za usługi wodne za rok 2019
  • informacjami zawartymi w sprawozdaniach GUS tj. OS-3 (Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń), OS-5 (Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich) za rok 2019.

Termin na przekazanie powyższych danych, do WIOŚ w Warszawie, został wyznaczony w taki sposób, aby możliwe było ich sporządzenie na podstawie sprawozdań/oświadczeń wskazanych powyżej, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa.

Wypełnioną ankietę proszę przekazać do WIOŚ w Warszawie w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.

Formularz ankiety w formacie pdf (wersja edytowalna) zamieszczony został poniżej.

Pliki do pobrania

  • 1.24 MB
    07.04.2020 11:22
Data publikacji : 07.04.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 411
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski