Komunikaty

02.03.2020

Informacja o zmianie posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami

Przypominamy, że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu, wnioski złożone w terminie, ale zawierające braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. marszałka województwa.

Obowiązek złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wynika z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1579). Zgodnie z nim posiadacze odpadów, którzy przed wejściem w życie ww. ustawy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, są zobowiązani złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020r.

Termin ten nie odnosi się jednak do obowiązku uzyskania zmiany posiadanych decyzji. Jeżeli w terminowo złożonym wniosku znajdą się braki formalne, decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygaśnie po upływie 5 marca 2020 r. Posiadacz odpadów będzie miał możliwość uzupełnienia wniosku zgodnie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w późniejszym terminie.

Ministerstwo Klimatu przygotowało w tym zakresie objaśnienia prawne. Z ich treścią można zapoznać się tutaj: https://bip.mos.gov.pl/prawo/objasnienia-prawne/objasnienia-w-trybie-art-33-ustawy-prawo-przedsiebiorcow

Data publikacji : 02.03.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 209
Opublikowane przez Milena Nowakowska