Komunikaty

21.02.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 21.02.2020 r. w sprawie stanu czystości wód powierzchniowych rzeki Wisły po zrzucie ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawie

W nawiązaniu do doniesień medialnych na temat stanu czystości wód powierzchniowych rzeki Wisły po zrzucie ścieków nieoczyszczonych wylotem awaryjnym na wysokości ul. Farysa 1 w Warszawie, MWIOŚ doprecyzowuje wcześniej podane informacje.

W dniu 8.11.2019 r. GIOŚ przekazał do WIOŚ w Warszawie ocenę monitoringu badawczego rzeki Wisły z obszaru woj. mazowieckiego, informując jednocześnie, że pełna ocena jednolitych części wód powierzchniowych zostanie wykonana na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska uzyskanych w ciągu całego roku 2019 oraz wyników monitoringu badawczego. Z przekazanej  dotychczas oceny wynika, że w porównaniu do stanu z 2018r., w punktach na terenie m. st. Warszawy stwierdzono wzrost stężeń w zakresie zawiesiny ogólnej, ogólnego węgla organicznego, ChZT oraz substancji biogennych: azotu amonowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego – co skutkuje pogorszeniem z I klasy czystości wód na stan poniżej dobrego. Na podstawie analizy średnich stężeń przebadanych wskaźników można stwierdzić, że zrzut ścieków spowodowany awarią układu przesyłowego na terenie m. st. Warszawy miał wpływ na jakość wody rzeki Wisły na obszarze województwa mazowieckiego - zaobserwowano zwiększenie stężeń substancji charakterystycznych dla ścieków komunalnych.

Jednocześnie informuję, że w związku ze zmianą kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska od dnia 1 stycznia 2019 r. organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Data publikacji : 21.02.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 248
Opublikowane przez Milena Nowakowska