Komunikaty

20.02.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 19.02.2020 r. – decyzja wyrażająca zgodę na podjęcie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w zakresie użytkowania instalacji służącej do oczyszczania ścieków, tj. oczyszczalni ścieków w Wierzbicy zlokalizowanej w m. Rzeczków Kolonia 78, wstrzymanej decyzją MWIOŚ z dnia 5.02.2020 r.

W dniu 18.02.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję, w której wyraził zgodę na wznowienie działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w zakresie użytkowania instalacji służącej do oczyszczania ścieków, tj. oczyszczalni ścieków w Wierzbicy zlokalizowanej w m. Rzeczków Kolonia 78.

W dniu 7.02.2020 r. Wójt Gminy Wierzbica złożył wniosek uzupełniony pismem z dnia 10.02.2020r. o wyrażenie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności oczyszczalni. W uzasadnieniu wniosku przedstawiono zakres prac, jaki został zrealizowany,  w tym:

  • dokonanie inspekcji kolektora, za pośrednictwem którego odprowadzane są ścieki z oczyszczalni w Wierzbicy poprzez jego odkopanie;
  • odcięcie w sposób trwały 4 dodatkowych dopływów ścieków nieznanego pochodzenia do kolektora zamkniętego (wg informacji Wójta);
  • wyczyszczenie kolektora na długości 100 m oraz studzienek i komór  rewizyjnych z nagromadzonego osadu.

            Analizując otrzymany wniosek Delegatura w Radomiu przeprowadziła niezwłocznie czynności sprawdzające wraz z poborem prób. Badania ścieków odprowadzanych z kolektora zamkniętego do rowu przeprowadzone zostały 13 lutego 2020 r. w godzinach 5-6 rano. Wyniki analiz wskazały, że parametry ścieków odprowadzanych kolektorem krytym do rowu otwartego spełniają dopuszczalne normy. Mając na uwadze  powyższe MWIOŚ wydał decyzję wyrażająca zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności oczyszczalni ścieków w Wierzbicy.

Działalność oczyszczalni została wstrzymana decyzją MWIOŚ z dnia 5.02.2020 r. w związku z odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych ścieków, co stwarzało zagrożenie zniszczenia środowiska, w szczególności w zakresie jakości wód rzeki Szabasówki i jej ekosystemów. Szczegóły w komunikacie: https://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/komunikaty/1652,KOMUNIKAT-MAZOWIECKIEGO-WOJEWODZKIEGO-INSPEKTORA-OCHRONY-SRODOWISKA-z-dnia-13022.html

Obecnie jedynym użytkownikiem tego kolektora jest Gmina Wierzbica i jako jedyny podmiot posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków krytym kolektorem do rowu otwartego i dalej do rzeki Szabasówki. W związku z tym WIOŚ skierował wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie o rozważenie zmiany punktu poboru prób ścieków do analiz kontrolnych, określonego w pozwoleniu wodnoprawnym, w celu kontroli faktycznego oddziaływania na wody odbiornika, ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Wierzbicy.

Data publikacji : 20.02.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 493
Opublikowane przez Milena Nowakowska