Komunikaty

13.02.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wstrzymania działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w zakresie użytkowania instalacji służącej do oczyszczania ścieków, tj. oczyszczalni ścieków w Wierzbicy zlokalizowanej w m. Rzeczków Kolonia 78

Dnia 5.02.2020 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję wstrzymującą działalność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica w zakresie użytkowania instalacji służącej do oczyszczania ścieków, tj. oczyszczalni ścieków w Wierzbicy zlokalizowanej w m. Rzeczków Kolonia 78.

Dnia 19.12.2019 r. do Delegatury WIOŚ w Radomiu wpłynęła informacja o zanieczyszczeniu rowu melioracyjnego uchodzącego do rzeki Szabasówki w okolicach miejscowości Kolonia Jastrząb nieoczyszczonymi ściekami o zielonej barwie, mocno spienionymi i wydzielającymi nieprzyjemny zapach. W wyniku podjętych czynności inspektorzy WIOŚ stwierdzili, że ścieki z oczyszczalni w Wierzbicy mają wpływ na jakość wód rzeki Szabasówki. Odzwierciedlają to m. in. wyniki badań próby ścieków, w której przekroczenia wystąpiły w badanych wskaźnikach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 364 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest niezbędne dla zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska. Wstrzymaniu działalności w zakresie niniejszej decyzji ma na celu zapobieżenie dalszej degradacji środowiska poprzez odcięcie źródła zanieczyszczenia dla wód rzeki Szabasówki. Ze względu na bezpośrednie i realne zagrożenie dla środowiska oraz biorąc pod uwagę ilość odprowadzanych w trybie ciągłym niedostatecznie oczyszczonych ścieków, termin bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności ustalono jako dzień otrzymania przez Gminę Wierzbica niniejszej decyzji.

Data publikacji : 13.02.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 1206
Opublikowane przez Milena Nowakowska