Komunikaty

20.01.2020

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 20 stycznia 2020 r. – pożar odpadów tworzyw sztucznych w Pionkach ul. Zakładowa 7.

W dniu 18.01.2020 r. doszło do pożaru odpadów tworzyw sztucznych zmagazynowanych w Pionkach przy ul. Zakładowej 7, na działkach o nr  ewid. 1464/207, 464/212 i 1464/2013, na terenie których prowadzona była wcześniej działalność w zakresie przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych przez PPH BOMAX Krzysztof Kraska oraz PPH BOMAX - BIS Marzena Kraska. Na terenie ww. działek pozostało ok. 2000 Mg odpadów tworzyw sztucznych. Pożar objął powierzchnię ok. 2500 m2. W wyniku pożaru do atmosfery dostały się zanieczyszczenia pyłowo–gazowe.

W akcji gaśniczej w szczytowym momencie brało udział 50 wozów gaśniczych i specjalistycznych oraz 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Radomia, Pionek, Kozienic, Białobrzegów, Ochotnicza Straż Pożarna z powiatów: radomskiego, zwoleńskiego, kozienickiego, lipskiego, Specjalistyczna Jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy. Na miejscu obecni byli przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – Delegatura w Radomiu, Urzędu Miejskiego w Pionkach, Starostwa Powiatowego w Radomiu i Policji, wchodzący w skład powołanego sztabu kryzysowego.

Akcja gaśnicza, która rozpoczęła się 18.01.2020 r. około godziny 200, została zakończona około godziny 1440 kolejnego dnia.

Z uwagi na możliwość pogorszenia jakości powietrza w Pionkach, prowadzone były doraźne badania jakości powietrza z wykorzystaniem aparatury będącej w posiadaniu Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej. W oparciu o wykonane analizy zalecono mieszkańcom Pionek ograniczenie przebywania na zewnątrz pomieszczeń do niezbędnego minimum, pomimo braku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia.

Skalę powstałego zagrożenia obrazują zdjęcia stanu przed pożarem oraz w trakcie jego dogaszania.

            W 2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu w 2018 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Pionkach o zobowiązanie właściciela działek do usunięcia zgromadzonych tam odpadów tworzyw sztucznych. Burmistrz Miasta Pionki w drodze decyzji administracyjnej zobowiązał właścicieli działek do usunięcia zgromadzonych odpadów w postaci opakowań tworzyw sztucznych.

Ponadto WIOŚ skierował do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach oraz na istotnym zmniejszeniu wartości przyrodniczej prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodując istotną szkodę wnosząc o podjęcie stosownych czynności w powyższej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Radomiu umorzyła śledztwo, uzasadniając to brakiem znamion czynu zabronionego.

  • Stan przed pożarem
    Stan przed pożarem
  • Stan przed pożarem 2
    Stan przed pożarem 2
Data publikacji : 20.01.2020

Data modyfikacji : 21.01.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 214
Opublikowane przez Milena Nowakowska