Komunikaty

14.01.2020

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 14.01.2020 r. w sprawie wydania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego decyzji z dnia 31.12.2019 r. wymierzającej przedsiębiorcy z terenu woj. mazowieckiego opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska za 2018 rok z tytułu składowania odpadów na składowisku zlokalizowanym na terenie woj. mazowieckiego w kwocie 4 059 923 zł.

Opłata została wymierzona w związku z kontrolą przeprowadzoną przez inspektorów WIOŚ w Warszawie prowadzoną u przedsiębiorcy z terenu woj. mazowieckiego. Inspektorzy w toku czynności kontrolnych pobrali  próbki odpadów o kodzie 19 05 99 oraz ustalili, że ww. odpady były wywożone na składowisko.

Wyniki badań próbek pobranych odpadów wykazały, że nie spełniały one wymagań określonych w rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, tj. stwierdzono przekroczenia parametrów dla składowanych odpadów o kodzie 19 05 99 w zakresie wartości AT4, straty prażenia oraz zawartości węgla organicznego.

Wysokość opłaty naliczonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowi różnicę pomiędzy należną opłatą, a opłatą wynikającą z przedłożonego przez prowadzącego składowisko „Wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za 2018 r.

Data publikacji : 14.01.2020

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 420
Opublikowane przez Milena Nowakowska