Komunikaty

24.12.2019

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 24.12.2019 r. w sprawie wydłużenia terminu na składanie wniosków o zmianę decyzji odpadowych do 5 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592), zmienionej ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 r. poz. 1579), posiadacze odpadów, którzy przed wejściem w życie ww. ustawy uzyskali zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, są zobowiązaniu złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji w terminie do dnia 5 marca 2020 r.

We wniosku należy wskazać:

  1. maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
  2. największą masę odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  3. całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  4. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a Ustawy o odpadach.

Podmioty, które nie złożą wniosku spełniającego wymagania określone w ustawie w ww. terminie, utracą posiadane decyzje na gospodarowanie odpadami z dniem 6 marca 2020 r.

Data publikacji : 24.12.2019

Data modyfikacji : 12.02.2020 Rejestr zmian
Liczba wizyt: 791
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski