Komunikaty

20.12.2019

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 20.12.2019 r. w sprawie rozszerzenia odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z art. 27 ust. 3b Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), wytwórca odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) jest zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadami z chwilą przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia przez posiadacza odpadów prowadzącego taki proces. Oznacza to, że wytwórca jest odpowiedzialny za odpad aż do momentu jego ostatecznego zagospodarowania, a nie do momentu przekazania podmiotowi odbierającemu odpady.

Przez ostateczny proces odzysku zgodnie z ww. ustawą rozumie się:

 1. wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii;
 2. odzysk/regenerację rozpuszczalników;
 3. recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
 4. recykling lub odzysk metali i związków metali;
 5. recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych;
 6. regenerację kwasów lub zasad;
 7. odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń;
 8. odzysk składników z katalizatorów;
 9. powtórną rafinację lub inne sposoby ponownego użycia olejów;
 10. obróbkę na powierzchni ziemi przynoszącą korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska;
 11. proces przygotowania do ponownego użycia.

Z kolei przez ostateczny proces unieszkodliwiania rozumie się:

 1. składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi;
 2. przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.);
 3. głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.);
 4. retencję powierzchniową (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.);
 5. składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.);
 6. odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów;
 7. odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz;
 8. obróbkę biologiczną, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród ww. procesów;
 9. obróbkę fizyczno-chemiczną, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród ww. procesów (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.);
 10. przekształcanie termiczne na lądzie;
 11. przekształcanie termiczne na morzu;
 12. trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.)

Rozszerzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych zakłada potrzebę ścisłej współpracy z podmiotami, które je odbierają oraz większą transparentność całego procesu.

Data publikacji : 20.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 493
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski