Komunikaty

12.12.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Klwów

Gmina Klwów jest gminą wiejską położoną w powiecie przysuskim, zamieszkałą przez 3473 mieszkańców - zgodnie z ewidencją ludności.

 Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Klwów:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe;
 • zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz na cztery tygodnie;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane od właścicieli nieruchomości odbierane są 1 raz na dwa miesiące (w miesiącach lipiec sierpień 1 raz w miesiącu);

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • w latach 2013 – 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie;
 • w latach 2015-2018 Gmina Klwów osiągnęła poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w nw. wysokości:

 

Obowiązek

Poziomy w latach [%]

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła/poziom do uzyskania w roku

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

21,30/16,00

23,44/18,00

23,3/20,00

35,945/30,00

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych/poziom do uzyskania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-*/40,00

-*/42,00

-*/45,00

-*/50,00

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r./dopuszczalny poziom składowania w roku

 (gmina aby wypełnić ustawowy obowiązek powinna osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

0,00/50,00

0,00/45,00

32,19/45,00

33,876/40,00

 

*Odbierający odpady z terenu gminy nie odbierali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

 

 Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Klwów nie utworzyła stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • Gmina Klwów nie sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018,
 • Nie były prowadzone kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne oraz nie były weryfikowane oświadczenia podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej odbierających odpady komunalne o spełnianiu wymagań określonych w art. 9 d u.c.p.g,
 • Nie weryfikowano sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości m. in. w zakresie prawidłowości, rzetelności, sposobów zagospodarowania odpadów, osiąganych poziomów,
 • Nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 a, b, c, d, e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Gmina Klwów nie osiągnęła w 2013 r. wymaganego 12% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (osiągnięty poziom 11,91%),

 

 

Podjęte działania pokontrolne:

 • wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Wójta Gminy Klwów do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych naruszeń.

 

W latach 2013 – 2019 na Gminę Klwów MWIOŚ nałożył jedną karę pieniężną:

 • w wysokości 36 zł za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło w 2013 r.

 

Data publikacji : 12.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 204
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski