Komunikaty

09.12.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Łaskarzew

Gmina Łaskarzew jest gminą wiejską położoną w powiecie garwolińskim, zamieszkałą przez 5420 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Łaskarzew:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości odbierane są  1 raz w miesiącu,
 • odpady komunalne selektywnie zbierane obejmujące frakcje odpadów: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych z nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu,
 • odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu,
 • pozostałe frakcje odpadów tj.: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia i odzież, odpady ulegające biodegradacji, popiół, można oddawać do PSZOK,
 • na terenie gminy funkcjonuje stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2013 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie.
 • Gmina sporządzała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za lata 2013-2018.
 • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

17,20 / 10,0

33,50 / 12,0

49,70 / 14,0

32,00 / 16,0

27,64 / 18,0

28,31 / 20,0

36,01 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-** / 30,0

100,0 / 36,0

100,0 / 38,0

100,0 / 40,0

-** / 42,0

100,0 / 45,0

100,0 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

70,60 / 75, 0

7,00 / 50,0*

12,30 / 50,0

0,00 / 50,0

1,16 / 45,0

9,14 / 45,0

24,23 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

**Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • Gmina Łaskarzew nie udostępniła na swojej stronie internetowej wszystkich informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • nie są prowadzone kontrole przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, udokumentowane protokołem kontroli.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Łaskarzew do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń.

 

 

Data publikacji : 09.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 216
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski