Komunikaty

02.12.2019

Zakończyła się kontrola WIOŚ w Gminie Liw

Gmina Liw jest gminą wiejską położoną w powiecie węgrowskim, zamieszkałą przez 7485 mieszkańców.

 

Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Liw:

 • system obejmuje nieruchomości zamieszkałe,
 • zmieszane odpady komunalne z nieruchomości odbierane są  1 raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września  - 2 razy w miesiącu;
 • odpady komunalne selektywnie zbierane z nieruchomości odbierane są 1 raz w miesiącu,
 • na terenie gminy nie został utworzony stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • W latach 2014 - 2019 „Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi” zostały złożone w ustawowym terminie. W 2013 r. sprawozdanie zostało złożone po ustawowym terminie.
 • Gmina sporządziła analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za 2018 r. i publicznie udostępniła na stronie Gminy Liw;
 • W latach 2013-2018 Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Poziomy w latach [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

24,70 / 10,0

22,17 / 12,0

29,53 / 14,0

33,42 / 16,0

18,23 / 18,0

23,22 / 20,0

22,18 / 30,0

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

poziom uzyskany / poziom wymagany

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom wyższy bądź równy wskaźnikowi poziomu do uzyskania w danym roku)

-** / 30,0

-** / 36,0

-** / 38,0

-** / 40,0

-** / 42,0

100,0 / 45,0

100,0 / 50,0

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

 

poziom uzyskany / dopuszczalny poziom składowania

(gmina aby wypełnić ustawowy obowiązekmusi osiągnąć poziom niższy bądź równy wskaźnikowi dopuszczalnego poziomu składowania w danym roku)

43,60 / 75, 0

37,12 / 50,0*

43,99 / 50,0

24,66 / 50,0

15,20 / 45,0

13,27 / 45,0

26,45 / 40,0

 

* Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2013 r. obowiązuje od 16 lipca.

**Odbierający odpady z terenu gminy nie odebrali odpadów budowlanych i rozbiórkowych

 

Naruszenia i nieprawidłowości:

 • W 2013 r. „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok” Gmina przekazała do Marszałka Województwa Mazowieckiego po terminie ustawowym tj. 24 maja 2013 r.
 • Gmina nie udostępniła na swojej stronie internetowej wszystkich informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Gmina w latach 2013 - 2017 nie wywiązywała się z obowiązku sporządzania analizy gospodarki odpadami komunalnymi.
 • Gmina Liw nie utworzyła na swoim terenie stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • W 2018 r. Gmina Liw nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Podjęte działania pokontrolne:

 • zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Gminę Liw do podjęcia działań służących wyeliminowaniu stwierdzonych naruszeń;
 • zostanie wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej za nieosiągnięcie przez Gminę Bielany wymaganego w 2018 r. 30% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

 

W 2013 r. na Gminę Liw MWIOŚ nałożył karę pieniężną:

 • w wysokości 5 200 zł za nieterminowe złożenie sprawozdania do Marszałka Województwa Mazowieckiego za 2012 r.

 

Data publikacji : 02.12.2019

Rejestr zmian
Liczba wizyt: 327
Opublikowane przez Krzysztof Gołębiewski